The Views of Hospital Employees on Job Satisfaction and Hospital Attractiveness: A Hospital Example in Turkey


Yılmaz G.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.516-524, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABS TRACT Objective: The aim of the study is to examine whether the attitudes of hospital employees about job satisfaction and organizational attractiveness differ according to some demographic characteristics and determine the relationship between job satisfaction and organizational attractiveness. Material and Methods: This descriptive study was carried out with 403 people including health care and office personnel. Data were collected using the Introductory Information Form, the Organizational Attractiveness Scale (OAS) and the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) The data were analyzed using the parametric tests in 23 SPSS program and using frequency, percentage, mean, comparative statistical analysis using t-tests, ANOVA, Pearson's Correlation Analysis and Scheffe test. Cronbach alfa reliability test was also performed for the reliability analysis of both scales. Results: As a result of the analysis, it was determined that the score of the MSQ was low (3.05±0.63). The score of the employees on the OAS was found to be high (38.36±11.31), and they found their institution attractive and a positive bi-directional correlation (r=0.602, p=0.000) was found between of OAS and the MSQ. It was found that hospital employees had low job satisfaction, they found their organization attractive, and organizational attractiveness increased their job satisfaction. Conclusion: It was found that the more attractive the hospital employees found the organization, the higher job satisfaction level they had. These results suggest that each attempt to be made towards raising job satisfaction levels of hospital employees will further increase the attractiveness of the hospital. 

ÖZET Amaç: Çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının iş doyumları ve örgütsel çekicilik hakkındaki tutumlarının bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek ve iş doyumu ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık personeli ve büro personeli olmak üzere toplam 403 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu, Örgütsel Çekicilik Ölçeği (ÖÇÖ) ve Minnesota Doyum Ölçeği (MDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 23 programındaki t-testi, ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Scheffe testi kullanılarak yapıldı. Frekans, yüzde, ortalama, karşılaştırmalı istatistiksel analizler kullanıldı. Cronbach alfa güvenilirlik testi, her 2 ölçeğin güvenilirlik analizi için de gerçekleştirildi. Bulgular: Analizler sonucunda, hastane çalışanlarının MDÖ puanının düşük (3,05±0,63) olduğu görülmektedir. ÖÇÖ puanlarının yüksek (38,36±11,31) olduğu ve kurumlarını çekici buldukları belirlenmiştir ayrıca MDÖ ve ÖÇÖ arasında pozitif 2 yönlü korelasyon (r=0,602, p=0,000) olduğu saptanmıştır. Hastane çalışanlarının iş doyumlarının düşük olduğu, örgütü çekici buldukları, örgütsel çekiciliğin iş doyumunu artırdığı bulunmuştur. Sonuç: Hastane çalışanlarının örgütsel çekiciliği arttıkça iş doyumları da artmaktadır. Hastane çalışanlarının iş doyumu düzeylerini yükseltmeye yönelik yapılacak her girişimin örgütsel çekiciliğini daha da artıracağını göstermektedir.