Empirical Analysis of Political Factors Affecting NATO's Success As a Regional Security Approach


Güntay V., Kaya H. F.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.14, no.27, pp.461-484, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

NATO, which has been developing its professional agenda since its establishment, is one of the organizations that have survived and preserved its effectiveness since the Cold War. The emergence of this study is about questioning the place of political stability of central countries such as the USA in the continuity of NATO. The method of the study is based on evaluating the NATO states within the scope of the Fragile State Index and The Worldwide Governance Indicators with panel data analysis. From an interdisciplinary perspective, an analytical context has been created. When the political activities of the countries that contribute to the continuity of NATO are examined, it is concluded that many countries, especially the USA, are behind compared to other members and that the northern countries are relatively more effective.

Kurulduğu andan bugüne kadar profesyonel ajandasını geliştiren NATO Soğuk Savaş’tan bugüne ayakta kalan ve etkinliğini koruyan örgütlerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın ortaya çıkışı, ABD gibi merkez ülkelerin politik istikrarlarının NATO’nun sürekliliğindeki yerinin sorgulanması ile ilgilidir. Çalışmanın yöntemi NATO içerisindeki devletlerin Fragile State Index ve The Worldwide Governance Indicators kapsamındaki politik faktörlerine dayandırılarak panel veri analizi ile değerlendirilmesi şeklinde kurgulanmıştır ve disiplinler arası bir bakış açısıyla, analitik bir bağlam oluşturulmuştur. NATO’nun sürekliliğine katkı sağlayan ülkelerin politik etkinlikleri incelendiğinde başta ABD olmak üzere birçok ülkenin diğer üyelere göre geride olduğu, kuzey ülkelerinin görece daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.