Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının "Öğretmenlik" Kavramına İlişkin Metaforları


KALYONCU R.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.471-484, 2012 (Scopus)

Abstract

The main purpose of this study is to reveal of perceptions of the Art Education Department students related to the concept of "Visual Arts Education" through metaphor. All the 266 formal and the second instruction students studying in the Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education, Department of Fine Arts, Painting Department of Education, in the spring semester of 2011-2012 academic year, consist the study group. For the collection of data, students were asked to fill the gaps in the phrase of "Visual Arts Teacher is like…….; because ...... In this study to answer the following questions were asked: "What are the Visual Arts Teacher candidates' metaphors related to concept of “teaching”? "Visual Arts teacher candidates' metaphors related to “teaching” concept, can be collected under which conceptual categories”? In this context, the process of analyzing and interpreting metaphors developed by the participants: (1) determination of metaphors (2) classification of metaphors (3) development of category (4) to ensure the validity and reliability and (5) transfer of the data to SPSS package program for quantitative data analysis, took place in five stages. According to the findings of the study, participants produced 86 valid metaphors. These metaphors are collected under eight different conceptual categories in terms of common features. According to the findings of the study, metaphors can be used as a powerful research tool in understanding and explanation of personal perceptions of Visual Arts Teacher candidates related to teaching concept has been concluded.

Key Words: Teacher candidate, Visual Arts Course, Metaphor Technique

Bu araştırmanın temel amacı, Resim Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “Görsel Sanatlar Öğretmenliği” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların, metafor aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2011-2012 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim gören örgün ve ikinci öğretim toplam 266 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye “Görsel Sanatlar Öğretmeni ... gibidir; çünkü ... ” cümlesi yöneltilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: “Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?”, “Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler?”.Bu kapsamda katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlilik ve güvenilirlik sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar 86 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; metaforlar Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının öğretmenlik kavramına ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkartmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Görsel Sanatlar Dersi, Metafor Tekniği