Öğretmenlerde Bel Ağrısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


Apaydın U., Elbasan B., Erol E., Koçyiğit M. F.

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Purpose: The aim of this study is to examine the effects of age,
body mass index (BMI), working posture and working experience to back pain in teachers.
Methods: A total of 88 teachers (44
male, 44 female) were included in this study. Mean age, mean
height, mean body weight and mean BMI of teachers were respectively 39.78 years ± 9.14 years, 169.69 cm± 8.77 cm, 73.83
kg±14.92 kg, 25.53±4.28 kg/m
2. Oswestry Back Pain Disability
Scale (OBPDS) and Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)
were used to assess back pain, while the Ovako Working Posture
Analysis System (OWAS) was used to assess working posture.
Results: There was a positive correlation between the working
experience and OBPDS (r=0.230 p=0.036) and QBPDS scores
(r=0.264 p=0.015); between age and OBPDS (r=0.290 p=0.007),
and QBPDS scores (r=0.350 p=0.001); between OWAS scores
and OBPDS (r=0.324 p=0.002), and QBPDS scores (r=0.285
p=0.007). The there was no correlation between BMI and OBPDS (r=-0.058 p=0.593), and QBPDS scores (r=0.036 p=0.741).
Discussion: According to our results; age, working experience
and working posture affect back pain in teachers. Accordingly,
education of the teachers about the back physiology and/or pain
is recommended.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerde yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), çalışma postürü ve çalışma yılının bel ağrısına olan
etkisini incelemektir.
Yöntemler: Çalışmaya 88 öğretmen (44
erkek, 44 bayan) dahil edildi. Öğretmenlerin ortalama yaşları
39.78 ± 9.14, ortalama boy uzunluğu 169.69 cm ± 8.77 cm,
ortalama vücut ağırlığı 73.83 kg ± 14.92 kg ve ortalama VKİ
25.53 ± 4.28 kg/m
2 idi. Bel ağrısı ile ilgili şikâyetleri Oswestry Bel
Ağrısı Disabilite Ölçeği (OBADÖ) ve Quebec Bel Ağrısı Disabilite Ölçeği (QBADÖ) ile değerlendirilirken, katılımcıların çalışma
postürleri için Ovako Çalışma Postürü Analiz Sistemi (OÇPAS)
kullanıldı.
Sonuçlar: Çalışma yılı ile, OBADÖ ( r=0.230 p=0.036
) ve QBADÖ skorları arasında (r=0.264 p=0.015 ); yaş ile OBADÖ (r=0.290 p=0.007) ve QBADÖ skorları arasında (r=0.350
p=0.001 ); OÇPAS ile OBADÖ (r=0.324 p=0.002 ) ve QBADÖ
skorları arasında (r=0.285 p=0.007) pozitif korelasyon bulundu.
VKİ ile OBADÖ ( r=-0.058 p=0.593 ) ve QBADÖ skorları arasında
( r=0.036 p=0.741) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmedi.
Tartışma: Bu sonuçlara göre; yaş, çalışma süresi ve çalışma
postürünün öğretmenlerde bel ağrısını etkilediği görüldü. Bu nedenle öğretmenlere de bel ağrısı ile ilgili eğitim verilmesi önerilir