GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROZOOPLANKTONUN KOPEPOD DİYETİNE KATILIMI


Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., YILDIZ İ., Mazlum R. E., ...More

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.65-66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-66
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Traditional food web researches have been focusing on classical food web (phytoplankton-zooplanktonplanktivorous
fish) studies. However, it has been well documented that microzooplankton (< 200μm, protozoa and
metazoa) are a favourite prey for mesozooplankton (200-2000 μm), in particular copepods in a range of aquatic
environments, from upwelling regions to oligotrophic ocean gyres. Contribution of microzooplankton to copepod
diet in the Black Sea has not yet been investigated. As a part of TUBİTAK 114Y232 project, feeding experiments
were conducted at estuarine and coastal waters during summer 2015 in the South Eastern Black Sea to assess the
contribution of microzooplankton (heterotrophic dinoflagellates, ciliates and micrometazoa) to Calanus euxinus
and Acartia clausi diet. Sea water samples for feeding experiments were taken from deep chlorophyll maxima.
Filtration and ingestion rates for each copepod species were calculated.
During study period, microzooplankton was dominated by protozoa which comprised of heterotrophic
dinoflagellates and ciliates. Microzooplankton abundances ranged from 332 to 845 cell.l-1 and 203 to 604 cell.l-1
in estuarine and coastal station, respectively and tended to decrease from June to August. Filtration rates of
Calanus euxinus and Acartia clausivaried between 11.8- 239.3 ml. copepod-1.d-1 and 5.4- 99.2 ml. copepod-1. d-1,
respectively. The highest filtration rates were calculated in estuarine and tended to decrease towards offshore.
Ingestion rates ranged between 6-237 cell. copepod-1.d-1, and 4-84 cell. copepod-1. d-1for Calanus euxinus and
Acartia clausi, respectively.Calanus euxinus was dominant predator on microzooplankton and responsible nearly
% 20 of losses on daily microzooplankton standing stock during summer 2015. The highest contribution to
copepod diet was made by heterotrophic dinoflagellates (% 70) among microzooplankton groups. Differences
between food preferences of Calanus euxinus andAcartia clausi might dependent on prey composition.
Estimated high filtration and ingestion rates show that microzooplankton make an important contribution to the
copepod diet in the South Eastern Black Sea. This suggests that microzooplankton play an important role on
transferring energy from primary production to copepods which are a favourite prey of planktivorous fish in the
Black Sea.
Keywords: Microzooplankton, copepod, feeding ecology, Black Sea

Geleneksel planktonik besin zinciri çalışmalarında klasik besin zinciri (fitoplankton-zooplankton- planktivor
balık) çalışmalarına odaklanılmaktadır. Oysaki mikrozooplanktonun (<200μm, protozoa ve metazoa) ötrofik
upwelling bölgelerinden oligotrofik okyanus döngülerine kadar birçok akuatik sistemde mesozooplankton (200-
2000 μm), özellikle kopepodlar tarafından öncelikli besin olarak tercih edildiği ortaya konmuştur. Ancak
Karadeniz’de mikrozooplanktonun mesozooplanktonun ana katılımcısı olan kopepodların diyetine katılımı ile
ilgili çalışma bulunmamaktadır. TÜBİTAK 114Y232 nolu proje kapsamında yürütülen bu çalışmada, Güneydoğu
Karadeniz’de 2015 yaz döneminde nehir ağzı ve kıyısal sularda gerçekleştirilen beslenme deneyleri ile
mikrozooplanktonun (heterotrofik dinoflagellat, siliyat ve mikrometazoa) Calanus euxinus ve Acartia clausi’nin
diyetine katılımları belirlenmiştir. Deneyler için deniz suyu örnekleri klorofil maksimum derinliğinden alınmıştır.
Her iki tür içinde filtrasyon ve tüketim hızları hesaplanmıştır.
Çalışma süresince mikrozooplankton komunitesi içinde heterotrofik dinoflagellat ve siliyatlar tarafından temsil
edilen protozoa baskınlığı tespit edilmiştir. Mikrozooplankton bolluğu nehir ağzında 332- 845 hücre.l-1 ve açık
istasyonunda 203- 604 hücre.l-1 arasında değişmiş ve Haziran’dan Ağustos’a düşüş eğilimi sergilemiştir. Çalışma
süresince, Calanus euxinus ve Acartia clausi için filtrasyon hızları sırasıyla 11.8- 239.3 ml. kopepod-1.g-1ve 5.4-
99.2 ml. kopepod-1.g-1 arasında değişim göstermiştir. Her iki tür içinde en yüksek filtrasyon hızı nehir ağzında
hesaplanmış ve açığa doğru düşüş eğilimi göstermiştir. Calanus euxinus için tüketim hızı 6-237 hücre. kopepod-
1.g-1arasında, Acartia clausi için ise 4-84 hücre. kopepod-1.g-1arasında hesaplanmıştır. Yaz 2015 döneminde
Calanus euxinus mikrozooplanktonun baskın tüketicisi olmuş ve yaklaşık günlük mikrozooplankton stoğunun %
20’sini tüketmiştir. Mikrozooplankton grupları içinde kopepod diyetine en yüksek katılımın heterotrofik
dinoflagellatlar (~ % 70) tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Calanus euxinus ve Acartia clausi’nin besin
tercihlerinde tespit edilen farklılıkların mevcut av kompozisyonuna bağlı olarak değiştiği düşünülmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen yüksek filtrasyon ve tüketim hızları ile mikrozooplanktonun Karadeniz’de kopepod
diyetine önemli ölçüde katkı yaptığı ortaya konmuştur. Karadeniz’de mikrozooplanktonun birincil üretim ile
planktivor balıkların ana besinini oluşturan kopepodlar arasındaki enerji akışındaki önemli bir rol oynadığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mikrozooplankton, kopepod, beslenme ekolojisi, Karadeniz