ANALYSIS OF MACROECONOMIC PERFORMANCES FOR THE 2010-2020 PERIOD TURKIC WORLD COUNTRIES, TURKEY AND RUSSIA WITH CRITIC AND MAIRCA METHODS


BEKTAŞ S., BAYKUŞ O.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.39, pp.107-122, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the macroeconomic performances of the Turkic world states and the country group, including Russia, in the period of 2010-2020 with CRITIC and MAIRCA methods. For this purpose, five macroeconomic performance criteria were selected. These criteria are; Inflation, Unemployment rate, Misery index, Purchasing power parity and Government revenues. With the CRTIC method, performance criteria are objectively weighted. Alternatives (countries) are listed with the MAIRCA method. According to the results of the analysis, the country with the best macroeconomic performance was determined as Russia. The country with the second best performance was determined as Azerbaijan. The third best performing country was determined as Kyrgyzstan. Uzbekistan was found to be the country with the worst macroeconomic performance. It can be said that Turkey is the second country with the worst performance after Uzbekistan.
Bu çalışmada Türk dünyası devletleri ve Rusya’nın da içinde bulunduğu ülke grubunun 2010-2020 dönemi makroekonomik performanslarının CRITIC ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda beş adet makroekonomik performans kriteri seçilmiştir. Bu kriterler; Enflasyon, İşsizlik oranı, Sefalet endeksi, Satınalma gücü paritesi ve Devlet gelirleri olarak belirlenmiştir. CRTIC yöntemi ile performans kriterleri objektif olarak ağırlıklandırılmıştır. MAIRCA yöntemi ile alternatifler (ülkeler) sıralanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre en iyi makroekonomik performansı gösteren ülke Rusya olarak belirlenmiştir. İkinci en iyi performansı sergileyen ülke ise Azerbaycan olarak tespit edilmiştir. Üçüncü en iyi performansı gösteren ülke ise Kırgızistan olarak saptanmıştır. Özbekistan ise en kötü makroekonomik performansı sergileyen ülke olarak bulunmuştur. Türkiye’nin ise Özbekistan’ın ardından en kötü performans sergileyen ikinci ülke konumunda olduğu söylenebilir.