Learning styles of pre-service physical education teachers according to Kolb's model of learning style


ALEMDAĞ C., ÖNCÜ E.

13th International Sports Sciences Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.146-147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146-147
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Learning Styles of Preservice Physical Education Teachers According To Kolb's Model of Learning Styles

Ceyhun ALEMDAĞ1 - Erman ÖNCÜ2

 

Objective

Individual differences of students naturally affect their learning processes (Ekici, 2013). As one of these differences, learning style described as “a type of way individuals follow at the stages of receiving and processing information” is regarded as one of the key concepts prominent in the learning process. Thus, the aim of this study is to identify learning styles of physical education teacher candidates according to Kolb’s Model of Learning Styles and examine them according to some variables.

 

Methods

The study sample consists of 351 physical education teacher candidates (123 females, 228 males) studying at four different universities (Karadeniz Technical University, Gümüshane University, Adnan Menderes University and Agri Ibrahim Cecen University) in the 2013-2014 Academic Year Spring Term. Kolb Learning Style Inventory-III (LSI-III) was used as the data collection tool. LSI-III developed by Kolb (1999) to identify individuals’ learning styles and adapted to Turkish by Evin Gencel (2007) identifies four separate learning styles. The inventory contains 12 items, each of which includes four statements. In the study, the reliability coefficients of the inventory dimensions were found to range from 0.71 to 0.80. Data was analysed using χ2 (Chi-Square) test.

 

Results

The study found that 34.19% of the participants had Diverging learning style, 28.49% had Assimilating learning style, 21.08% had Converging learning style, and 16.24% had Accommodating learning style. The results of χ2 test indicate that this difference between learning styles is statistically significant [χ2(3)=26.49; p=0.00]. The rates of female and male participants with a Diverging learning style are 33.3% and %34.6%, respectively. For Assimilating learning style, these rates are 27.6% and %28.9%, for Converging learning style 22.8% and %20.2%, and for Accommodating learning style 16.3% and 16.2%. The results of χ2 test indicate that there is no statistically significant difference between learning styles with respect to the gender variable [χ2(3)=0.34; p=0.95]. The rates of the participants studying at 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade who had Diverging learning style are 43.2%, 27.8%, 24.7% and 40.2%, respectively. For those with an Assimilating learning style, the rates are 27.4%, 5.1%, 27.3% and 23.2%. For those with a Converging, the rates are 16.8%, 25.8%, 27.3% and 14.6%; and for those with an Accommodating 12.6%, 11.3%, 20.8% and 22.0%. The results of χ2 test indicate that there is a significant difference between learning styles with respect to the grade variable [χ2(9)=18.32 p=0.03]. The rates of the participants with a level of academic achievement ranging between 1.00-1.99, 2.00-2.99 and 3.00-4.00 who had Diverging learning style are 52.2%, 34.1% and 30.8%, respectively. For Assimilating, the rates are 21.1%, 26.9% and 31.7%; for Converging 8.7%, 22.1% and 21.7%; and for Accommodating 13.0%, 16.8% and 15.8%. The results of χ2 test indicate that there is no statistically significant difference between learning styles with respect to the academic achievement variable [χ2(6)=5.22 p=0.52]. The rates of the athlete and non-athlete participants with a Diverging learning style are 33.6% and 34.6%, respectively. For those with an Assimilating learning style, the rates are 30.8% and 26.9%; for Converging 20.3% and 21.6%; and for Accommodating 15.4% and 16.8%. The results of χ2 test indicate that there is no significant difference between learning styles with respect to the variable of being athlete or non-athlete [χ2(3)=0.65; p=0.89].

 

Conclusion

The study found out that the physical education teacher candidates mostly had Diverging learning style which was followed by Assimilating, Converging, and Accommodating, respectively. Learning styles of the participants did not vary according to the variables of gender, academic achievement, and being athlete or non-athlete; however, they varied according to according to the grade variable. The study found that the participants studying at 1st and 4th grade mostly preferred Diverging learning style; 2nd grade students mostly preferred Assimilating learning style; and 3rd grade students mostly preferred Assimilating and Converging learning styles. In the light of these results, it is safe to say that the grade variable is a feature defining participants' dominant learning styles.

 

Key Words: Physical Education Teacher Candidates, learning styles, Kolb's Model of Learning Styles

Kolb Öğrenme Stili Modeline Göre Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri

Ceyhun ALEMDAĞ1 - Erman ÖNCÜ2

 

Amaç

Öğrencilerdeki bireysel farklılıklar, doğal olarak onların öğrenme süreçlerini de etkilemektedir (Ekici, 2013). Bu farklılıklardan biri olan ve ‘Bireylerin bilgiyi alma ve işleme basamaklarında izledikleri bir tür yol’ olarak tanımlanan öğrenme stili, öğrenme sürecinde öne çıkan anahtar kavramlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı,  Kolb Öğrenme Stili Modeline göre beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre incelemektir.

 

Yöntem

Araştırmanın grubunu, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, dört üniversitede (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi) öğrenim gören, 123’ ü kadın ve 228’i erkek 351 beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri-III (KÖSE-III) kullanılmıştır. Bireylerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb (1999) tarafından geliştirilen, Evin Gencel (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan KÖSE-III’te 4 öğrenme stili tanımlanmıştır. Envanter, 4’er seçenekli 12 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında envanter boyutlarının güvenilirlik katsayılarının 0.71 ile 0.80 arasında değiştiği belirlenmiştir. Veriler, tek örneklem ve iki değişken için χ2 (Kay-Kare) testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

 

Bulgular

Araştırma kapsamında katılımcıların %34.19’unun Değiştirme öğrenme stiline sahip oldukları belirlenirken, %28.49’unun Özümseme öğrenme stiline, %21.08’inin Ayrıştırma öğrenme stiline ve %16.24’ünün Yerleştirme öğrenme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. χ2 testi sonuçları, öğrenme stilleri arasındaki bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir [χ2(3)=26.49; p=0.00]. Değiştirme öğrenme stiline sahip kadın ve erkek katılımcıların oranı sırasıyla %33.3 ve %34.6; Özümseme için %27.6 ve %28.9; Ayrıştırma için %22.8 ve %20.2; Yerleştirme için de %16.3 ve %16.2’dir. χ2 testi sonuçları, cinsiyet değişkenine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir [χ2(3)=0.34; p=0.95]. Değiştirme öğrenme stiline sahip 1, 2, 3 ve 4.sınfta öğrenim gören katılımcıların oranı sırasıyla %43.2, %27.8, %24.7 ve %40.2;  Özümseme için %27.4, %35.1, %27.3 ve %23.2;  Ayrıştırma için %16.8, %25.8, 27.3 ve %14.6; Yerleştirme için de %12.6, %11.3, %20.8 ve %22.0’dır. χ2 testi sonuçları, sınıf değişkenine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir [χ2(9)=18.32 p=0.03]. Değiştirme öğrenme stiline sahip 1.00-1.99, 2.00-2.99 ve 3.00-4.00 akademik başarı aralığındaki katılımcıların oranı sırasıyla %52.2, %34.1 ve %30.8;  Özümseme için %21.1, %26.9 ve %31.7; Ayrıştırma için %8.7, %22.1 ve %21.7;  Yerleştirme için de %13.0, %16.8 ve %15.8’dir. χ2 testi sonuçları, akademik başarı durumu değişkenine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir [χ2(6)=5.22 p=0.52]. Değiştirme öğrenme stiline sahip sporcu ve sporcu olmayan katılımcıların oranı sırasıyla %33.6 ve %34.6;  Özümseme için %30.8 ve %26.9;  Ayrıştırma için %20.3 ve %21.6;  Yerleştirme için de %15.4 ve %16.8’dir. χ2 testi sonuçları, sporculuk durumu değişkenine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir [χ2(3)=0.65; p=0.89].

 

Sonuç

Araştırma sonucunda, beden eğitimi öğretmeni adaylarının en fazla Değiştirme sonra sırasıyla Özümseme, Ayrıştırma ve Yerleştirme öğrenme stillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların öğrenme stilleri; cinsiyet, akademik başarı durumu ve sporculuk durumuna göre farklılaşmazken sınıf değişkenine göre ise farklılaşmaktadır. 1 ve 4.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin en fazla Değiştiren, 2.sınıftaki öğrencilerin Özümseme, 3.sınıftaki öğrencilerin de Özümseme ve Ayrıştırma öğrenme stillerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuca göre sınıf değişkeninin, katılımcıların baskın öğrenme stillerini belirleyici bir özellik olduğu söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi öğretmeni adayı, öğrenme stilleri, Kolb Öğrenme Stili Modeli