Contribution of River Landscape to Urban Identity, the Case Çoruh River


Creative Commons License

Duman G., Turgut H.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.354-366, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24011/barofd.709363
  • Journal Name: Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.354-366
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Urban identity, which is an indicator of the quality of living spaces, emerges as a result of the contribution of the physical and natural environment to the common values transferred from past to present, social relations, and cultural and artistic lifestyles of the societies. Cities and societies exist in their identities. In this study, the potential of cultural, natural and environmental characteristics of the Coruh River and its coasts to form an urban image and urban identity was investigated. The research was carried out in the 31km part of the Çoruh river between Deriner and Borcka Dams within the provincial borders of Artvin. For this purpose, in the first stage of the research, water surface, land form, vegetation, geological structure, rarity, colour, and cultural data were determined as evaluation parameters, and they were weighted with the help of expert opinions. In addition, sub- parameters belonging to the main parameters were created and scored and urban identity potential value for the regions was calculated at the observation points using these values. In the second stage, these values were compared with the aesthetic and perceptual criteria evaluation form results. It is thought that the results of the

study will provide important data to the practitioners in the studies of creating urban identity.

Yaşam alanlarının kalitesinin göstergesi olan kentsel kimlik, fiziksel ve doğal çevrenin geçmişten günümüze aktarılan toplumların ortak değerlerine, sosyal ilişkilerine ve kültürel ve sanatsal yaşam biçimlerine katkısının sonucu olarak ortaya çıkar. Kentler ve toplumlar kimlikleri ile var olurlar. Çoruh nehrinin Artvin il sınırları içerisinde kalan Deriner ve Borçka Barajları arasındaki yaklaşık 31km’lik bölümünde yürütülen bu çalışmada, doğal peyzaj karakterleri özelinde Çoruh Nehri kıyılarının kültürel, doğal ve çevresel özellikleri bir bütün olarak ele alınarak kentsel imaj ve kent kimliği oluşturma potansiyeli incelenmiştir. Bu amaçla araştırmanın birinci aşamasında doğal peyzaj karakterlerinden su yüzeyi, arazi formu, vejetasyon, jeolojik yapı, nadirlik, renk ve

kültürel veriler değerlendirme parametresi olarak belirlenmiş, uzman görüşleri yardımıyla ağırlıklandırmaları yapılmıştır. Ayrıca, ana parametrelere ait alt parametreler oluşturularak skorlanmış ve bu değerler kullanılarak gözlem noktalarında bölgeler için kentsel kimlik potansiyel değeri hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise bu değerler estetik ve algısal kriterler değerlendirme formu sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda kent kimliğinde etkili olan parametrelerin önem sırasına göre su yüzeyi> arazi formu> vejetasyon> jeolojik yapı> nadirlik> renk> kültürel veriler olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, yapılan puanlamada kentsel kimlik oluşturma potansiyel değeri en yüksek bölgenin doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ikinci bölge olduğu belirlenmiştir. Puanlama sonuçları estetik ve algısal kriterler değerlendirme formu sonuçları ile tutarlılık göstermiştir. Çalışma sonuçlarının kentsel kimlik oluşturma çalışmalarında uygulayıcılara önemli veriler sağlayacağı düşünülmektedir.