Değişen Güvenlik Anlayışında Kriz Yönetimi ve Yumuşak Güç Algısının Örneklemi


Creative Commons License

Güntay V.

TASAM Istanbul Security Conference "New Security Ecosystem and Multilateral Cost", İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.147-156

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-156
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası sistemin yeni algısı, güç kavramını ve sahip olduğu özellikleri yaşanan gelişmelerle birlikte altüst etmiştir. Bu durumun oluşmasında özellikle uluslararası sistemin başat aktörü devletlerin rolü büyüktür. Çatışmalar ve krizler devletleri daha da saldırgan ve çıkar güdüsünü bireyselleştiren bir hale dönüştürmüştür. Kriz yönetiminin önemli unsurlarından birisi olan savaş dışı seçeneklerin kullanılması ve gerekirse güç kartının ortaya çıkarılması yükselen bir algı olan yumuşak gücün önemini karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktadaki örnek olaylar da bu durumu ispatlar niteliktedir. Risklerin değerlendirilme- si ve ulusal çıkarın yeniden kurgulanması gibi hususlar yumuşak güce ilişkin algının değişen güvenlik anlayışından ayrıca farklılaşmasını sağlamıştır. Yumuşak gücün, kriz öncesi önleyici bir pasif duvar oluş- turduğu örneği farklı açılardan incelenebilir. Kriz yönetimi açısından özellikle uluslararası terörizm ve ekonomik konularda önleyici birtakım nitelikler göstermeyen yumuşak güç; çatışma ve diplomasi konu- larında açık etkiye sahiptir. Bu etkinin ağırlığı ise olaya, coğrafyaya ve tarafların tutumlarına göre farklılık göstermektedir. Uzun vadeli politikaların ve düşünce bütünlerinin özelliklerini yitirdiği değişen güvenlik algısında kısa vadeli manevraları mümkün kılabilecek yumuşak gücün seyri dikkatle ölçülmelidir. Bu temeli etkileyebilecek birçok farklı faktör değerlendirilen coğrafyaya göre çeşitlenecektir. Çalışma kap- samında kriz yönetimi olgusu değişen güvenlik anlayışı içinde ele alınmış ve özellikle yumuşak gücün bu olgu içerisindeki yeri farklı örneklerle tartışmaya açılmıştır.