GENEL VE ÇÖZÜMLÜ MATEMATİK-I-


Creative Commons License

KELEŞ H.

Seçkin Kitapçılar, Trabzon, 2015

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Seçkin Kitapçılar
  • City: Trabzon
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Sets, Relations,Real numbers and their properties, Exponents and radical expressions, Polynomials, Linear and quadratic equations, inequalities, quadratic inequalities, Absolute value, functions, vertical coordinate system, simple graphics, two linear equations with two unknown systems and applications, exponential and logarithmic functions,Limit and continuity, derivatives and differential rules, geometrical interpretation of derivative, derivative of implicit function, high-order derivatives, applications of derivatives, minimum-maximum problems, Applications of Minimum-maximum problem to the economy, Asymptotes and graphic drawings, Uncertainty and L'Hosbital rule, drawing parametric curves, Indefinite Integrals And Elemetary Integral Rules, Method Of Variable Change., Partial Integration, Separation Of Simple Fractions, Definite Integrals, Applications Of Areas Between Curves By Definite İntegral. Integrals specific applications in the economy (producer and consumer surplus); Sequences, series, Fourier series.

Kümeler, Bağıntılar, Reel Sayılar ve özellikleri, Üslü ve köklü ifadeler, Polinomlar,Lineer ve ikinci dereceden denklemler,Eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitsizlikler,Mutlak değer,fonksiyonlar, dik koordinat sisteminde basit grafikler,İki bilinmeyenli iki doğrusal denklem sistemi ve uygulamaları,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Limit ve süreklilik Türev ve türev alma kuralları,Türevin geometrik yorumu, kapalı fonksiyonların türevleri,Yüksek mertebeden türevler,Türevin uygulamaları,Minimum-maksimum problemleri, Minimum-maksimum probleminin ekonomiye uygulaması, Asimtotlar ve grafik çizimleri, parametrik eğrilerin çizimi, Belirsizlikler ve L'Hosbital kuralı, Sayı dizi ve serileri; kuvvet serileri ve yakınsaklık; taylor ve maclauren serileri; belirsiz integral ve temel integral kuralları, değişken değiştirme yöntemi; kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemi; belirli integral; alan, dönel cimilerin hacmi hesabı ve yay uzunluğu hesabı; belirli integralin ekonomide uygulamaları(üretici ve tüketici rantı); Diziler. Seriler. Furier Serileri.