Effectineness of hand-adapted vacuum system treatment ın anastomosis leakage after rectum surgery


Creative Commons License

Usta M. A.

1 st İnternational Khazar Conference on scientific research, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.337

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.337
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

REKTUM CERRAHĠSĠ SONRASI GELĠġEN ANASTAMOZ KAÇAĞINDA ELLE

UYARLANAN VAKUM SĠSTEMĠ TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

EFFECTIVENESS OF HAND-ADAPTED VACUUM SYSTEM TREATMENT IN

ANASTOMOSIS LEAKAGE AFTER RECTUM SURGERY

Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Arif USTA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

ORCID NO:0000-0003-2460-4741

ÖZET

AMAÇ : Rektum kanseri cerrahi sonrası geliĢen anastamoz kaçağı (AK) bu cerrahiye bağlı

morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. OluĢabilecek AK nın septik

komplikasyonlarını hafifletmek için ameliyata loop ileostomi eklenmesi önerilmektedir. Son

yıllarda , açık yara yönetiminde kullanılan vakum sistemlerinin ,loop ileostomi

varlığında anastamoz kaçaklarında fayda sağladığı gösterilmiĢtir. Vakum sistemlerinin

kullanımını sınırlayan en önemli etken yüksek maliyetidir. Alternatif olarak elle

uyarlanabilen vakum sistemlerinin (EUVS) daha az maliyetle yeterli baĢarı oranına sahip

olduğu belirtilmiĢtir . Bu çalıĢmada rektum kanseri cerrahisi sonrasında oluĢan anastamoz

kaçağında EUVS deneyimimizi paylaĢmayı amaçladık.

YÖNTEM: Genel anestezi altında litotomi pozisyonunda, anal ekartör ile kaçak bölgesi ve

pelvik boĢluğun ebatları belirlendi. Açık yara için kullanılan vakum sisteminden bir parça

sünger kesildi ve 21 nolu nelatona ipek dikiĢ ile sabitlenerek anastomotik açıklıktan pelvise

ilerletildi. Nelaton perianal cilte sabitlenerek vakum sistemine bağlandı. Sistemdeki vakum

gücü 80 mm /Hg olarak ayarlandı. Anastamoz kaçağı bölgesi sünger giriĢi için dar olacak

açıklığa gelene kadar 3 günde bir iĢlem tekrarlandı.

BULGULAR: 64 ve 52 yaĢında her ikiside erkek hasta. Hastalardan biri stapler ile diğeri elle

anastamoz yapılmıĢ idi .Ameliyattan 3 ve 7. Günlerde drenden kirli hemorajik mayi ve ayni

vasıfta rektal akıntı gelmesi üzerine endoskopla değerlendirildi. Her ikisindede anastamozda

180 dereceden daha az ayrıĢma tespit edildi. Generalize peritonit tablosu yoktu ve her ikisinde

de loop ileostomi mevcuttu. EUVS tedavisi 7 ve 9 seans sürdü. Her ikisinde de anastamotik

açıklık yeterli düzeyde idi.

SONUÇ: EUVS tedavisi rektum cerrahisi sonrası geliĢebilecek anastomoz kaçaklarının

tedavisinde kullanılabilecek önemli bir alternatif metoddur.

Anahtar Kelimeler: Anastamoz Kaçağı, Rektum Kanseri, Vakum Sistemi