Interleukin 6 572 G C polymorphism in coronary artery disease


Creative Commons License

Güler H. İ. , Bayramoğlu A., Urhan Küçük M., Korkmaz M. Ç.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.268-269

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268-269

Abstract

Bu çalışma koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda interlökin-6 (IL-6) geni 572 G/C polimorfizminin sıklığını belirlemek ve bu polimorfizmin KAH gelişimindeki rolünü incelemek amacı ile yapıldı. Çalışmada, 185 kişiden (103 koroner arter hastası, 82 kontrol) elde edilen DNA’lar kullanıldı. DNA’lardan PCR, RFLP ve elektroforez yöntemleriyle IL-6 572 G/C polimorfizmi genotipleri belirlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. IL-6 572 G/C genotip sıklığı kontrollerde GG % 83, GC %17, CC % 0, KAH hastalarında GG % 72, GC % 28, CC % 0 olarak belirlendi. Gruplar arasında 572 G-C genotip frekansları yönünden önemli bir fark olmadığı bulundu. Hasta grubunda ise kontrol grubuna göre GG genotipinin önemli düzeyde yüksek olduğu görüldü. 2013 yılında yapılan bir meta analiz çalışmasında IL-6 572 G/C polimorfizmi ile KAH riski arasındaki ilişki sadece Asya  toplumlarında önemli  bulunmuştur. Kafkas populasyonunda bu polimorfizm ile ilişkili bulunmamıştır. Başka bir çalışmada ise, IL-6 572G/C polimorfizminin Meksika populasyonunda akut koroner sendrom gelişme riskine dahil olabileceği bildirilmiştir. Jia ve arkadaşları da IL-6 -572 G/C polimorfizminin koroner kalp hastalığının patogenezine ve ilerlemesine dahil olduğunu söylemişlerdir. Bizde yaptığımız çalışmamızın sonuçlarına dayanarak, IL-6 572 G/C polimorfizm sıklığı ile KAH arasında bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz.