İnşaat Mühendislerinin Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: Rize ve Trabzon Ölçeğinde


KARAL Ü., BAŞAĞA H. B. , TEMEL B. A.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.1385-1394

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1385-1394

Özet

Mobbing (psikolojik şiddet) kavramı, sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir
sıklıkta, çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta
fiziksel saldırgan davranışını ifade etmek için kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, iş
yerinde bir kişinin veya bir grubun, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi
dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak yıldırması ve bezdirmesi olarak
tanımlanmaktadır. Mobbing, aslında iş yaşamımızda her zaman var olmuş, ancak yakın
zamana kadar adlandırılmamış bir olgudur. Uluslararası araştırma sonuçlarının birleştiği
ortak nokta, mobbing mağdurlarının, diğer şiddet ve taciz mağdurlarından çok daha
fazla sayıda oldukları doğrultusundadır. Çalışma yaşamının ve toplumsal yaşamın her
alanında bireye zarar verici etkilerinin hissedildiği mobbing üzerinde yapılan
araştırmaların sayısı günden güne çoğalırken, pek çok ülkede, konuya yönelik
farkındalığı arttırma ve mücadele giderek önem kazanmaktadır (İzmir ve Fazlıoğlu,
2011).
Bu çalışmada, Rize ve Trabzon il merkezlerinde çalışan inşaat mühendislerinin
mobbing algıları çalışanların demografik bilgilerine göre detaylı istatistiksel analizler ile
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Rize ile Trabzon il merkezlerindeki kamu ve özel
sektörde çalışan inşaat mühendisleri ile yüz yüze anket uygulaması yapılarak, inşaat
mühendislerinin mobbing algılarıyla ilgili tutumlarının; cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni
durumlarına, eğitim durumlarına, çalıştıkları sektöre, haftalık çalışma sürelerine ve aylık
toplam kazançlarına göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.