NEOLİBERALİZM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİNDE EKONOMİK KALKINMANIN YERİ


Creative Commons License

Emirkadı Ö.

DİYALEKTOLOG, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: DİYALEKTOLOG
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

70'li yıllarla beraber giderek ivmelenen neoliberal ekonomi politikaları, bir yandan uluslararası ölçekte gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin, diğer yandan da sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kaldırarak ilerleyen yıllarda ekonomi ile ilgili hemen hemen tüm alanlarda yaşanacak olan kuralsızlaştırma sürecinin ilk adımlarını atmıştır. Endüstri Devrimi öncesi dönemde uygulanan korumacılık politikalarıyla kalkınma sürecini tamamlayan İngiltere, Endüstri Devrimi sonrasında artan üretimi hacminin pazar gereksinimi sonucu serbest piyasa ekonomisi anlayışının temeli olan liberal görüşleri desteklemeye başlamıştır. Büyüyen ekonomilerdeki kar hadleri ve faiz oranlarının düşüklüğü sonucu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinde önemli artışlar yaşanmış ve gelişmiş ekonomilerin elde ettikleri getirilerde çoğalmıştır. Bu çalışmada neoliberal ekonomi politikaları ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki ele alınmıştır. Buna göre; neoliberal politikaların tanımı, amaçları, tarihsel birikimi, neoliberal süreçte önemli bir kilometre taşı olan Washington Uzlaşması, neoliberal düşünceye yöneltilen eleştiriler ve küresel piyasalardaki yansımaları ile kalkınma kavramının ekonomiler için önemi ve ifade ettikleri üzerinde durulmuştur.

By eliminating the barriers before capital movements and trade in goods and service on international level, neoliberal economy policies, which have gained momentum since the 1970s, have taken the first steps of deregulation process, which will take place within almost all of the areas of economy. England, which completed its development process through the protection policies before Industrial Revolution, started to support liberal views that are the base of free market economy concept, as a consequence of the market requirement of the increasing production volume following the Industrial Revolution. Crucial raises were experienced within the regards of capital inflow to less developed or developing countries as the result of the decrease in rate of profit and interest rates in the growing economies; moreover, the yields obtained by the developing economies were increased. In this study, the relation between neoliberal economy policies and economic development is addressed. Accordingly, the definitions, aims and historical development of neoliberal policies; Washington Consensus, which is a cornerstone in the neoliberal process; critiques oriented to the neoliberal view; its reflection on the global market and the importance and the meaning of the development concept for the economies are urged upon.