THE PLACE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE EVOLUTION OF NEOLIBERALISM THOUGHT


Emirkadı Ö.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.3, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

By removing the obstacles to the
international trade of goods and services on the one
hand and capital movements
on the other, the
neoliberal
economic
policies,
which
gradually
accelerated in the 70s, took the first steps of the
deregulation process that will be experienced in
almost all areas of the economy in the following years.
England, which completed its devel
opment process
with the protectionism policies applied in the pre
-
Industrial Revolution period, started to support the
liberal views, which are the basis of the free market
economy understanding, as a result of the market
requirement of the increasing prod
uction volume
after the Industrial Revolution. As a result of low
profit rates and low interest rates in growing
economies, capital inflows to underdeveloped or
developing countries significantly increased, and the
yields obtained by developed economies al
so
increased. In this study, the relationship between
neoliberalism
and
economic
development
is
discussed, criticism of neoliberal thought and the
importance of the concept of development for
economies are emphasized.

70'li yıllarla beraber giderek ivmelenen neoliberal ekonomi politikaları, bir yandan uluslararası ölçekte gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin, diğer yandan da sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kaldırarak ilerleyen yıllarda ekonomi ile ilgili hemen hemen tüm alanlarda yaşanacak olan kuralsızlaştırma sürecinin ilk adımlarını atmıştır. Endüstri Devrimi öncesi dönemde uygulanan korumacılık politikalarıyla kalkınma sürecini tamamlayan İngiltere, Endüstri Devrimi sonrasında artan üretimi hacminin pazar gereksinimi sonucu serbest piyasa ekonomisi anlayışının temeli olan liberal görüşleri desteklemeye başlamıştır. Büyüyen ekonomilerdeki kar hadleri ve faiz oranlarının düşüklüğü sonucu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinde önemli artışlar yaşanmış ve gelişmiş ekonomilerin elde ettikleri getirilerde çoğalmıştır. Bu çalışmada neoliberal ekonomi politikaları ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki ele alınmıştır. Buna göre; neoliberal politikaların tanımı, amaçları, tarihsel birikimi, neoliberal süreçte önemli bir kilometre taşı olan Washington Uzlaşması, neoliberal düşünceye yöneltilen eleştiriler ve küresel piyasalardaki yansımaları ile kalkınma kavramının ekonomiler için önemi ve ifade ettikleri üzerinde durulmuştur.