Mount Ida, Gold Mining and Media Reflections in the Context of Climate Change


GÜMÜŞ C.

International Conference on Climate Change and Forestry, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.132-139

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.132-139
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In 2006, MTA Northwest Anatolia Regional Di-rectorate announced that there is a gold mine in Kazdağları This news declared that gold min-ing would start in the Kaz Mountains and that there would be tough struggles between nature and mining companies. In July 2019, the Ca-nadian-based gold mining company cut about 195,000 trees and started mining in the village of Kirazlı, located 30 km from Çanakkale’s center, in the same water basin as the only water source of the city, Atikhisar Dam. Upon this, the people of the region living in Kirazlı village of Çanakkale, where a gold mine will be established and a tree massacre was carried out, started to watch. Reac-tions grew; the people of the environment, many artists, journalists, politicians, academicians, as-sociations, foundations took action to stop these mining activities. Fazıl Say gave a concert in the mining area in order to support the actions taken to protect the Kaz Mountains and and said “we have to keep it alive”. All these events took place at different levels and intensity in the media. İlber Ortaylı said, “These lands, these forests, these mountains are ours. Everyone should dig their own country” and thus reacted. Hanife Dörtbaş, 73 years old, explained why she opposed the mine with these words: “We are here to protect our rights, independence, and our republic, which Atatürk founded and left to us immaculately. We fight for it, we don’t want mine”. İDA Solidari-ty Association President Ekrem Akgül said that there is no place to remain. There’s a huge mas-sacre. Thousands of people feed on these moun-tains. Kaz Mountains are the future of Çanakkale. We will protect our mountains, we will continue to struggle. The Foresters’ Association of Turkey (TOD) told the media together with Izmir Branch of Chamber of Forest Engineers, and Agriculture and Forestry Workers’ Union: “Take your hand off the world heritage Kaz Mountains!”. In this paper, some news and articles published in the media against the Kaz Mountains Gold Mining activities in July-August 2019 period were compiled and evaluated in the context of climate change.Keywords: Gold Mining, İda Mountains, Media

006 yılında, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Mü-dürlüğü, Kaz dağlarında altın madeni bulundu-ğunu duyurdu. Bu haber, Kaz dağlarında altın madenciliğinin başlayacağını, doğa ile maden fir-maları arasında zorlu mücadelelerin yaşanacağını ilan ediyordu. Yıllar hızla aktı, Temmuz 2019’da Çanakkale merkeze 30 km uzaklıkta olan, kentin tek su kaynağı Atikhisar Barajı ile aynı su havza-sında bulunan Kirazlı köyünde, Kanada merkezli altın madeni şirketi, yaklaşık 195 bin ağacı kesti ve madencilik faaliyetine başladı. Bunun üzerine altın madeni kurulmak istenen ve ağaç kıyımı ya-pılan Çanakkale’nin Kirazlı köyünde bölge halkı nöbet tutmaya başladı. Tepkiler büyüdü, çevre halkı, birçok sanatçı, gazeteci, siyasetçi, akade-misyen, dernek, vakıf bu madencilik faaliyetleri-ni durdurmak için harekete geçti. Fazıl Say, Kaz dağlarını korumak için yapılan gösterilere destek vermek amacıyla maden alanında bir konser ver-di ve “Yaşatmaktan yana olmalıyız” dedi. Tüm bu olaylar; medyada değişik düzeylerde ve yo-ğunlukta yer aldı. İlber Ortaylı, “Bu topraklar, bu ormanlar, bu dağlar bizim. Herkes kendi ülkesini kazsın” biçiminde tepkisini dile getirdi. 73 ya-şındaki Hanife Dörtbaş da, madene neden karşı çıktığını şu sözlerle anlattı: “Haklarımızı, istiklali-mizi, Atatürk’ün kurduğu ve bize tertemiz bırak-tığı cumhuriyeti korumak için buradayız. Bunun mücadelesini veriyoruz, maden istemiyoruz.” İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül “Oyul-madık, deşilmedik hiçbir yer kalmaz. Büyük bir katliam var. Binlerce insan bu dağlardan besleni-yor. Kaz dağları Çanakkale’nin geleceğidir. Dağ-larımıza sahip çıkacağız, mücadeleye devam ede-ceğiz” ifadeleri ile düşüncelerini açıkladı. Türkiye Ormancılar Derneği de, TMMOB Orman Mühen-disleri Odası İzmir Şubesi ve Tarım Orman İş Sen-dikası ile birlikte “Dünya mirası Kaz Dağlarından elinizi çekin!” basın açıklamasında bulundu. İşte bu bildiride, Temmuz-Ağustos 2019 döneminde Kaz Dağları Altın Madenciliği faaliyetlerine karşı bazı medyada çıkan haber ve yazılar derlenmiş ve iklim değişikliği bağlamında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Altın Madenciliği, Kaz Dağları, Medya