Regenerative Endodontic Treatment of Immature Permanent Teeth with Necrotic Pulp: Two Case Reports


Taşdemir T., Koşar T., Baltacıoğlu E., Çelik D.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.3, pp.526-530, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Regenerative endodontic treatments are currently recommended as an alternative to traditional single/multi visit apexification procedures in immature permanent teeth with necrotic pulp. In present case reports, the results of regenerative endodontic treatment applied to 2 different cases were presented. In both cases, limited mechanical instrumentation, abundant irrigation and intracanal disinfection with calcium hydroxide were performed. In final appointment, after irrigating root canals with 1.5% sodium hypochlorite and 17% ethylene diamine tetra acetic acid, the periapical bleeding was induced into canal. Biodentine was placed on blood clot that reached coronal 1/3 level. Access cavities were restored with glass ionomer cement and resin composite. It was observed that periapical lesions healed, width of canal walls increased and apexes of teeth closed after 30 months follow-up in one case and 36 months in another case. Regenerative endodontic treatment seems to be a good alternative to apexification in closure of apex and in thickening of canal walls of young permanent teeth.

Nekrotik pulpalı olgunlaşmamış daimi dişlerde geleneksel tek/çok seanslı apeksifikasyon prosedürlerine alternatif olarak, günümüzde rejeneratif endodontik tedaviler önerilmektedir. Şimdiki olgu sunumunda 2 farklı olguya uygulanan rejeneratif endodontik tedavinin sonuçları sunulmuştur. Her 2 olguda sınırlı mekanik enstrümantasyon, bol irrigasyon ve kalsiyum hidroksit ile kanal içi dezenfeksiyon yapıldı. Final randevuda, kök kanalları %1,5 sodyum hipoklorit ve %17 etilen diamin tetra asetik asit solüsyonu ile yıkandıktan sonra kanal içine doğru kanama indüklendi. Kanalın koronal 1/3 seviyesine kadar ulaşan kan pıhtısının üzerine Biodentine yerleştirildi. Cam iyonomer siman ve rezin kompozitle giriş kaviteleri restore edildi. Bir olguda 30, diğerinde 36 aylık takipler sonunda her 2 dişin periapikal lezyonlarının iyileştiği, kanal duvar kalınlıklarının arttığı ve apekslerinin kapandığı gözlendi. Rejeneratif endodontik tedavi, genç daimi dişlerin apeksinin kapanmasında ve kanal duvarlarının kalınlaşmasında apeksifikasyona iyi bir alternatif gibi gözükmektedir.