Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri, Kişisel Sağlık Davranışları ve Depresif Belirtiler


ÇAĞLAR S., YAZICI H. , ALTUN F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.121-143, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.121-143

Abstract

This study examines the relationships between personal health behaviors, personalitytraits and depressive symptoms of teachers. A sample of 433 teachers (Male=239, Female=194)answered a self-questionnaire including socio-demographic variables, depressive symptoms weremeasured by the Beck Depression Inventory, Personality traits were measured by the EysenckPersonality Inventory and 12 personal health behaviors (smoking, alcohol consumption, dailyconsumption of breakfast, appropriate daily duration of sleep, appropriate daily duration of work,regular physical activity, appropriate levels of stress, healthy diet, using seat belt, using sunscreen,using mobile phone and using internet) were also assessed. Logistic regression analysis revealedthat inappropriate daily duration of work (OR=2.95, 95%, CI=1.43-6.08), inappropriate stressmanagement (OR = 2.14, 95% CI = 1.12-4.10) not using seat belt (OR=2.59, 95%, CI=1.37-4.88)not healthy diet (OR=2.31, 95%, CI=1.14-2.66) and low extravertion personality scores (OR=0.67,%95, CI=0.48-0.95) predicted depressive symptoms. Results have important implications forprevention and treatment of teachers’ depression disorders.Keywords: Teachers, Personal Health Behaviors, Personality Dimensions, DepressiveSymptoms.

Bu çalışmada, öğretmenlerin kişilik özellikleri ve kişisel sağlık davranışları ile depresif belirtileriarasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma grubunda yer alan 433 (Kadın= 194, Erkek=239) öğretmenin demografik bilgileri Bilgi Toplama Formu ile toplanmıştır. Depresif belirtiler, BeckDepresyon Envanteri, kişilik özellikleri ise Eysenck Kişilik Envanteri ile ölçülmüştür. Kişisel sağlıkdavranışları, 12 sağlık davranışını içeren (sigara içme, alkol tüketme, düzenli kahvaltı yapma, uygunuyku ve çalışma süresi, düzenli fiziksel egzersiz, stresle başa çıkma, dengeli beslenme ile emniyetkemeri, güneş kremi, telefon ve internet kullanımı) Kişisel Sağlık Davranışları Formu ile belirlenmiştir.Lojistik regresyon analizi sonuçları, uygun olmayan çalışma performansının (OR=2.95,95%, GA=1.43-6.08), stresle etkili şekilde başa çıkamamanın (OR= 2.14, 95%, GA=1.12-4.10),emniyet kemeri kullanmamanın (OR=2.31,95%, GA=1.14-2.66), sağlıksız beslenmenin (OR=2.59,95%, GA=1.37-4.88) ve düşük dışadönüklük puanlarının (OR=0.67, %95, GA=0.48-0.95) depresifbelirtileri anlamlı düzeyde açıkladığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerdeki depresyonunönlenmesi ve tedavi edilmesi açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Kişisel Sağlık Davranışları, Kişilik Özellikleri, Depresif Belirtiler.