Karanlık Liderlik Kavramı ve Nitel Bir İnceleme


Creative Commons License

Negiz M.

Other, pp.4-23, 2018

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2018
  • Page Numbers: pp.4-23
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren örgütsel ve sosyal hayatta önemli bir yere sahip olan liderlik kavramı akademik çalışmalarda da önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmalarda son dönemlere kadar ağırlıklı olarak liderin olumlu olarak algılanan kişilik özelliklerinin dikkate alındığı gözlemlenmektedir. Ancak, küresel düzeyde örgütlerde yaşanan liderlik sorunlarının genelde etik kuralların ihlalinden kaynaklanmasından dolayı liderin olumlu yönlerine odaklanan araştırma yaklaşımının yanına bir de liderin sahip olduğu kişisel özelliklerin olumsuz yönlerine bakma eğilimi baş göstermiştir. Bu sayede dünya genelinde örgütlerin karşı karşıya kaldığı etik sorunların çözümüne katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada da liderin karanlık olarak ifade edilen özellikleri, karanlık üçlü olarak ifade edilen unsurların rolü, bu özellikleri taşıyan lider türleri, karanlık liderlerin izleyicilerine yönelik etkileri ve bütün bunların örgütteki yansımaları üzerinde durulacaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılan bu çalışmada karanlık liderlik kavramına yönelik yapılan ulusal çaptaki araştırmaların önemli bir kısmı incelenmiş ve konu hakkındaki muhtemel araştırma alanları belirlenmeye çalışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler:
Karanlık Liderlik, Karanlık Liderlik Türleri, Karanlık Üçlü,