Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi


yilmaz n., Salmanlı M., BAYGIN Ö., TÜZÜNER T.

7tepe Klinik, vol.19, no.2, pp.87-94, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5505/yeditepe.2023.77045
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-94
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Infection control is integral part of dentistry. Dental edu- cation plays an important role in enabling dentists to adopt adequate knowledge and attitude regarding infection control measures. It is aimed to examine the knowledge, attitude and practice levels regarding infection control measures among dentistry students in different years of education. Materials and Methods: A total of 182 students, consisting of 4th and 5th grade students, participated. A multiple-choice questionnaire consisting of 44 questions on infection control measures was applied to the students. Chi-square test was used for statistical analysis and significance level was p<0.05. Results: While there was no significant difference between the answers given to 37 questions in the questionnaire in terms of year differences (p> 0.05), there was a statis- tically significant difference between the answers given to 7 questions in terms of year differences (p<0.05). One of these questions that create statistical significance was knowledge, 2 of them were in the attitude and 4 of them were in the practice categories. It was found that these questions were about the risk of Hepatitis B transmission and the obligation to be vaccinated, willingness to treat infectious diseases, attention to patients with infectious diseases, use of masks, hand disinfection and instrument sterilization. Conclusion: Although the compliance of 4th and 5th gra- de intern students participating in the study with infection control measures is at an acceptable level, due to some differences in knowledge, attitude and application levels between the two classes; It would be beneficial to set appropriate and sustainable targets for infection control policies for students.
Giriş: Enfeksiyon kontrolü diş hekimliği pratiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Diş hekimliği eğitimi, diş hekimlerinin enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili yeterli bilgi ve tutumu benimsemele- rinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada farklı yıllarda eğitim gören diş hekimliği öğrencileri arasındaki enfeksiyon kontrol önlemlerine ilişkin bilgi, tutum ve uygulama düzeyleri- nin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 4. ve 5. sınıf stajyer hekimlerden oluşan toplamda 182 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere enfeksi- yon kontrol önlemlerine yönelik 44 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir anket uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Ki-kare testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Anketteki 37 soruya verilen cevaplar arasında yıl farklılıkları açısından anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), 7 soruya verilen cevaplar arasında yıl farklılıkları açısından is- tatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). İsta- tistiksel olarak anlam yaratan bu sorulardan 1 tanesi bilgi, 2 tanesi tutum ve 4 tanesi uygulama kategorileri içinde yer alan sorular olmuştur. Bu soruların; Hepatit B bulaş riski ve aşı olma zorunluluğu, bulaşıcı hastalıkların tedavisine karşı isteklilik, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara karşı dikkat, maske kullanı- mı, el dezenfeksiyonu ve alet sterilizasyonu hakkında olduğu bulgulanmıştır. Sonuç: Çalışmaya katılan 4. ve 5. sınıf stajyer öğrencilerin en- feksiyon kontrol önlemlerine uyumu kabul edilebilir bir düzey- de olmakla beraber iki sınıf arasında bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinde bazı farklılıklarının olması nedeniyle; öğrenci- lere yönelik olarak enfeksiyon kontrol politikaları konusunda uygun ve sürdürülebilir hedefler oluşturulması yararlı olabile- cektir.