iNTRAPARTUM ELEKTRONiK FETAL MONiTORiZASYON UYGULAMASI VE SAĞLIKPROFESYONELLERiNiN SORUMLULUKLARI


Creative Commons License

Aktaş S. , Osmanağaoğlu M. A.

LIFE SCIENCES, vol.12, no.1, pp.14-29, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : LIFE SCIENCES
  • Page Numbers: pp.14-29

Abstract

APPLICATION OF INTRAPARTUM ELECTRONIC FETAL MONITORING AND
RESPONSIBILITIES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS
ABSTRACT
Electronic Fetal Monitoring (EFM) is electronically printing heart
rate of fetal (FHR) synchronously with myometrium contractions.
Intrapartum EFM is one of the most commonly used obstetrical practices
used in the evaluation of fetal well-being. The purpose of this review is
to provide information about the types and application frequency of EFM
which is widely applied in the labor, its four basic patterns, threecategory
classification system for FKH tracings, the monitoring of the
fetus according to this system and to reveal the basic responsibilities of
health care professionals (such as midwife, obstetricians) in EFM
applications. With EFM, it is aimed to identify a possible fetal hypoxia
condition early and to prevent neonatal sequelae and death by performing
necessary care and treatment services. While EFM’s positive predictive
value in determining healthy fetuses is very high, this value is not high
in determining asphyxiated fetuses. The effectiveness of intrapartum EFM
depends on a good interpretation of FKH in tracing with all its patterns
(basal speed, acceleration, deceleration and variability) and monitoring
the fetus with standardized categorical protocols in parallel with this
interpretation. Healthcare professionals have important responsibilities
on application, interpretation and monitoring of EFM.
Keywords: Intrapartum, Fetal Heart Rate, Electronic Fetal
Monitoring, Three-Category Classification,

Elektronik Fetal Monitorisazyon (EFM); elektronik yoldan myometrium
kasılmaları ile fetal kalp hızının senkron olarak gibi yazdırılmasıdır.
İntrapartum EFM; fetusun iyilik halinin değerlendirilmesinde en sık
kullanılan obstetrik uygulamalardan biridir. Bu derlemenin amacı, doğumda
yaygın uygulanan EFM’nin; çeşitleri ve uygulanma sıklığı, dört temel
örüntüsü, FKH traseleri için üç kategorili sınıflama sistemi ve bu sisteme
göre fetusun izlemi hakkında bilgi vermek ve EFM uygulamalarında sağlık
profesyonellerinin (ebe, doğum hekimi gibi) temel sorumluluklarını ortaya
koymaktır. EFM ile fetusta olası bir hipoksi durumu erkenden belirlenip,
gerekli bakım ve tedavi hizmetleri yapılarak neonatal sekellerin ve
ölümlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. EFM’nin sağlıklı fetusları
belirlemede pozitif tahmini değeri çok yüksek iken; asfiktik fetusları
belirlemede ise bu değer o kadar yüksek değildir. İntrapartum EFM’nin
etkinliği; trasede FKH’nın tüm örüntüleriyle (bazal hız, akselerasyon,
deselerasyon ve variabilite) birlikte yorumlanmasına ve bu yorum
parelelinde standarize edilmiş protokollerle fetüsun izlenmesine bağlıdır.
Sağlık profesyonellerinin; EFM’nin uygulanması,yorumlanması ve
izlenmesinde önemli sorumlulukları vardır.
Anahtar Kelimeler: İntrapartum, Fetal Kalp Hızı, Elektronik
Fetal Monitorisazyon, Üç Kategorili
Sınıflama, Sağlık Profesyonelleri