The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization: The Perspective of Business Groups


Şahin K., Mert K., Kaplan T.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.70, no.4, pp.931-956, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The extent of use of dynamic capabilities in the internationalization of Turkish business groups in an environment including sustainable competition advantage and uncertainty will be examined in this study by using the Dunning’s OLI Paradigm and Mathews’s LLL Model. It has been detected that despite the existence of conceptual studies on the recently emerged concept of “dynamic capabilities”, there are limited number of empirical studies on this concept. 17 Turkish business groups existing in the research conducted by Kadir Has University, Vale Columbia Center and DEIK were selected as a sample of this study.  Descriptive case study method was used in this qualitative study. The study includes all the limitations existing in qualitative researches. To reduce these limitations, researchers used focus group. In the conclusion of the study, it has been found that Turkish business groups have dynamic capabilities in the internationalization process and they turn these capabilities into global dynamic capabilities in a successful manner in the process of internationalization. In addition to findings, some suggestions and a conceptual framework will also be provided at the end of the study.

Bu  çalışmada  özellikle  sürdürülebilir  rekabet  avantajı  ve  çevresel  belirsizliğin  yüksek  olduğu çevrelerde  işletmeler  için  özellikle  önemli  hale  gelen  dinamik  yeteneklerin  Türk  işletme  gruplarınca uluslararasılaşma sürecinde ne derece kullanıldığı Dunning’in OLI Paradigması ve Mathews’un LLL Modeli dikkate  alınarak  incelenmiştir.  Uluslararası  işletmecilik  literatüründe  henüz  yeni  sayılabilecek  bir  kavram olan  “dinamik  yetenekler”  ile  ilgili  kavramsal  çalışmalar  olmasına  rağmen,  ampirik  çalışmaların  sınırlı olduğu  görülmektedir.  Türk  iş  sisteminde  baskın  bir  örgütsel  form  olan  işletme  gruplarından  Kadir  Has Üniversitesi,  Vale  Columbia  Center  ve  DEİK’in  yaptığı  araştırmada  yer  alan  17  işletme  grubu  örneklem olarak seçilmiştir. Nitel bir araştırmaya dayanan bu çalışmada açıklayıcı örnek olay yöntemi tercih edilmiştir. Nitel  araştırmaların  sahip  olduğu  tüm  kısıtlar  bu  çalışmada  da  mevcuttur.  Kısıtların  giderilebilmesi  için araştırmacılar  odak  grup  olarak  çalışmışlardır.  Araştırma  sonucunda  Türk  işletme  gruplarının uluslararasılaşma süreçlerinde dinamik yeteneklere sahip oldukları ve bunları uluslararasılaşma süreçlerinde başarılı  bir  şekilde  global  dinamik  yeteneklere  dönüştürdükleri  gözlenmiştir.  Ayrıca  çalışmanın  sonunda bulgular ve araştırmacıların fikirleri ışığında öneriler ve bir kavramsal çerçeve de sunulmuştur.