Reflections of the COVID-19 Pandemic on the Change in Life Habits of University Students: Vocational School Example


Creative Commons License

SARI C., DEMIRBAG B. C.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.75-84, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: It was aimed to determine the changes in the life habits of the students receiving education in the field of health during the COVID-19 pandemic process and the factors affecting it. Materials and Methods: The study was conducted in descriptive type with 310 students who were studying associate degree in the field of health between 1 May - 20 June 2021. Study data were collected using the “Participant Questionnaire”. Number (n), percentage (%), mean and standard deviation in the analysis of descriptive data; Chi-square test was used to compare categorical variables. Results: It was determined that the mean age of the participants was 20.17+3.80, 70.3% were female, 51.6% were second year, 25.8% were physiotherapy 26.2% elderly care students, and 21% had COVID-19. It was determined that 56.1% of the participants had a weight gain compared to the pre-pandemic period, 44.8% of them had night eating behavior, and 41.3% of them consumed snacks/confectionery. It was determined that the consumption of vitamin C in 71.9%, vitamin D in 62.9%, pickles in 75.2%, honey/molasses in 69.4% and garlic-onion increased in 64.4%, considering that the participants were effective in protecting from COVID-19. During the pandemic process, it was determined that 35.1% of the participants increased their use of cigarettes, 38.5% of them alcohol, 56% of them television, 47.6% of them computer and 79.9% of them phone/tablet use, and 42.3% of them took longer to fall asleep. In the study, it was determined that diluted bleach was used in house cleaning in 81.1%, 84.8% ventilated their house every two hours, and shaking hands with other people was limited in 82.9%. There was no statistically significant difference between the COVID-19 infection status of the participants and the change in diet, exercise, smoking and alcohol consumption, sleep, time spent on television/social media, and cleaning habits (p>0.05). Conclusion: In this study, it was determined that nutrition, exercise, sleep patterns, social media usage and hygiene habits of students changed during the pandemic; It has been determined that being infected with COVID-19 is not effective in changing life habits.
Giriş ve Amaç: Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecinde sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin yaşam alışkanlıkları değişimi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı tipte, 1 Mayıs - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında sağlık alanında önlisans eğitimi gören 310 öğrenci ile yürütüldü. Çalışma verileri “Katılımcı Soru Formu” kullanılarak toplandı. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı (n), yüzde (%), ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.17+3.80, %70.3’ü kadın, %51.6’si ikinci sınıf, %25.8’i fizyoterapi, %26.2’si yaşlı bakımı bölümü öğrencisi, %21’inin ise COVID-19 geçirdiği belirlendi. Katılımcıların bu süreçte %56.1’inin pandemi öncesine göre kilo artışının olduğu, %44.8’inin gece yemek yeme davranışının, %41.3’ü aburcubur/şekerleme tükettiği öğün sayısının arttığı saptandı. Katılımcıların COVID-19’dan korunmak amacıyla etkili olduğunu düşünerek %71.9’unun C vitamini, % 62.9’unun D vitamini, %75.2’sinin turşu, %69.4’ünün bal/pekmez ve %64.4’ünün sarımsak soğan tüketiminin arttığı belirlendi. Pandemi sürecinde katılımcıların %35.1’inin sigara, %38.5’inin alkol, %56’sının televizyon, %47.6’sının bilgisayar ve %79.9’unun ise telefon/tablet kullanımının arttığı, %42.3’ünün uykuya dalış süresinin uzadığı belirlendi. Çalışma ile %81.1 ev temizliğinde sulandırılmış çamaşır suyu kullanıldığı, %84.8 evini iki saatte bir havalandırıldığı, %82.9 diğer insanlarla tokalaşmanın sınırlandırıldığı belirlendi. Katılımcıların COVID-19 enfeksiyonu geçirme durumu ile beslenme düzeni, egzersiz, sigara ve alkol tüketimi, uyku, televizyon/sosyal medyada geçirilen süre ile temizlik alışkanlıkları değişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada pandemi sürecinde öğrencilerin beslenme, egzersiz, uyku düzeni, sosyal medya kullanımı ve hijyen alışkanlıklarının değiştiği; COVID-19 enfeksiyonu geçirmenin yaşam alışkanlıkları değişiminde etkili olmadığı belirlenmiştir.