A Study on the Identification of Mobbing Perceptions of Civil Engineers in Turkey


Başağa H. B., Karal Ü., Temel B. A.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.714-733, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de (Trabzon ve Rize illeri ölçeğinde) çalışan inşaat mühendislerinin mobbing algılarının, demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediği saptanmaktadır. Bu amaçla, inşaat mühendislerinin mobbing algılarını ölçmek için Leymann’ın mobbing tipolojisinden faydalanılarak hazırlanan anket 214 inşaat mühendisine uygulanmıştır.

Araştırmanın evreni, 2015 yılında Rize ve Trabzon illerinde çalışan 1700 inşaat mühendisidir. Geliştirilen algı ölçeği, meslek ve cinsiyet farklılıkları göz önüne alınarak 230 çalışana uygulanmış olup, bunlardan 214’ü anketi doldurarak uygulamaya katılmışlardır. Anket üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kişisel bilgiler; ikinci bölümde, Mobbing (psikolojik şiddet) algı ölçeği; üçüncü bölümde de açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma verileri, SPSS 23.0 programında çözümlenmiş, frekans, yüzde, ortalama değerleri hesaplanarak incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında; genel olarak, Rize ve Trabzon illerinde çalışan inşaat mühendislerinin ankette yer alan davranışlara maruz kalmadıkları gözlenmiştir. Çalışanların, Mobbing (psikolojik şiddet) algılarıyla ilgili tutumlarının cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni durumlarına, eğitim durumlarına, çalıştıkları sektöre, haftalık çalışma sürelerine, aylık toplam kazançlarına ve son 10 yıl içerisinde kaç farklı işyerinde çalıştıklarına göre farklılaşmadığı, bulundukları işteki çalışma sürelerine ise göre dikkate değer bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.