Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi


OKTAN V. , ODACI H. , Berber Çelik Ç.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.140-152, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.140-152

Özet

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik doğum sıraları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlıklarının cinsiyet ve bölüm değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 301 (%66,9) kız ve 149 (%33,1) erkek, toplam 450 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Psikolojik Doğum Sırası Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde üniversite öğrencilerinde büyük ve küçük çocuk psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlık düzeyi ile negatif yönde; ortanca ve tek çocuk psikolojik doğum sırasının ise pozitif yönde ilişkili olduğu ve psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu da belirlenmiştir. Çalışma risk altında olup olmadıkları belli olmayan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır, üniversiteye devam eden ve risk altında oldukları belirlenen öğrencilerle farklı değişkenleri de içerecek şekilde yeni araştırmalara gereksinim duyulduğu düşünülmektedir.