Cumhuriyet Dönemi (1923-2007) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları


KAÇAR M.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.5, no.10, pp.315-330, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Belâgat/rhetorique works that had been studied with explain at the Ottoman Period,
have been continued at the after period of Republic. These have been studied “rhetorique”,
the part of rhetorique” or the works that had been studied about rhetorique.
In this paper; books, theses, articles and presentations about the “rhetorique” are collected
and alphabetically classified under ranging head where possible. And the paper
concludes with an evaluation of these studies.
Osmanl› döneminde özellikle flerh yoluyla meydana getirilmifl eserlerle incelenen
“belâgat”, Cumhuriyet sonras›ndaki dönemde yap›lan çal›flmalarda da ele al›nmaya
devam etmifltir. Bu dönemde yap›lm›fl çal›flmalar, ya belâgat ilminin kendisini veya
belli bir bölümünü ya da belâgat üzerine yaz›lm›fl eserlerin incelenmesini/tan›t›lmas›
n› konu edinmifllerdir.
 
Bu bibliyografya denemesinde, Osmanl› dönemindeki belâgat çal›flmalar›na da k›saca
de¤inilmekle beraber as›l olarak Cumhuriyet’ten günümüze kadar geçen süre içerisinde
“belâgat” üzerine yap›lm›fl olan çal›flmalar ele al›nm›fl ve bunlar Kitaplar, Makaleler,
Tezler ve Bildiriler fleklinde belli bafll›klar alt›nda bir araya getirilmifltir. Ayr›-
ca bu çal›flmalar›n “belâgat” ilmine ve anlafl›lmas›na dair katk›lar›, genel de¤erlendirmelerle
tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.