Hipotermi Tedavisi Alan İnfantlarda 2 Yaş Prognozu Belirlemede General Movements, Nörogörüntüleme ve Hammersmith Değerlendirmelerinin Yeri


Gücüyener K., Apaydın U., Erol E., Yıldız A., Yıldız R., Soysal Acar A. Ş., ...More

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 December 2020, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Erken bebeklik döneminde nörogelişimsel açısından riskli durumu ortaya koymak için nörogörüntüleme, General Movements değerlendirmesi (GMA) ve Hammersmith İnfant Nörolojik Muayenesinin (HINE)  kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı; soğutma tedavisi almış çocuklarda, nörogörüntüleme, GMA ve HINE’ın kullanımının nörogelişimsel riski tahmin etme gücünü incelemektir. Yöntem: Çalışmaya hipoksik iskemik ensefalopati nedeniyle Ankara’nın çeşitli hastanelerinde soğutma tedavisi almış ve kontrol için Gazi Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Bölümü’ne yönlendirilmiş 47 bebek (18 kız, 29 erkek) dahil edildi. Bebeklerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bebeklerin demografik bilgileri, soğutmadan sonra 7-14 gün içinde çekilmiş beyin MRG ve/veya USG bulguları, 3. aydaki GMA değerlendirmesi ve 3-6 ay arasında yapılmış HINE skorları kaydedildi. Bebekler 2 yaşına geldiğinde ise nörogelişimsel durumları Bayley Bebekler İçin Gelişim Ölçeği ile değerlendirildi. Elde edilen verilerin sensitivite ve spesifite sonuçları ROC analizi ile belirlendi. Bulgular: Bebeklerin ortalama gestasyonel yaşları 39±1,3 (36-42) hafta, ortalama kiloları 3269±413 gramdı. Bebeklerin ortalama HINE skorları 68±8,3 (45-78), 2. yaştaki Bayley motor gelişim puan ortalaması 99±20 (67-126) ve 2. yaştaki Bayley bilişsel gelişim puan ortalaması   99±12 (69-124) idi. Nörogelişimsel açıdan bozukluğu belirlemede HINE skorları için sensitivite ve spesifite sırasıyla %96 ve %78 (HINE cut off skoru 67), GMA için %90 ve %100, nörogörüntüleme için %94 ve %79 olarak bulundu. Sonuç: İlk 3-6 ay arasında yapılan nörogörüntüleme ile birlikte uygulanan HINE ve GMA test bulgularının yorumlanması 2 yaşındaki nörogelişmsel riski erken dönemde belirlemede altın standart olabilir.