TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS (TFRS) AND ITS INVESTIGATION WITHIN THE CONTEXT OF CORPORATE GOVERNANCE CONCEPT


ABDİOĞLU H., ERDÖL M.

Vergi Raporu, vol.0, no.251, pp.88-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 251
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Page Numbers: pp.88-100
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Corporategovernanceandauditing mechanisms became debatable after frauds, corruptions and abuses that took place at global companies. Emergence of a need for reform as a result of this situation, caused the birth of a new governance concept. This governance concept is the corporate governance concept based on accountability, transparency, fair-mindedness andresponsibility.Corporategovernance concept embraces all processes of companies like an umbrella. This concept targets realization of reasonable solutions according to current conditions and situation, built upon principles-based regulations rather than rule-based regulations. Financial Reporting Standards (FRS) are regulations targeting realization of reliable, true, factual information presentation with global implementation unity. In this way, standards support reporting processes suitable to corporate governance concept at companies. The aim of this work, is determining the regulations of fıinancial reporting standards and interpretations that support the development of corporate governance principle or principles at companies, through the investigation of Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and interpretations within the context of corporate governance concept and principles.
Küresel ölçekli şirketlerde meydana gelen hile, yolsuzluk ve suiistimaller sonrası şirket yönetim ve denetim mekanizmaları tartışılır hale gelmiştir. Bu durum sonrasında ortaya çı-kan reform ihtiyacı yeni bir yönetim kavramının doğuşuna sebep olmuştur. Bu yönetim mode-li temelde hesap verebilirlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kurumsal yönetim anlayışıdır. Kurumsal yönetim anlayışı bugün bir şemsiye gibi işletmelerde tüm süreçleri içerisine almaktadır. Bu anlayış kural bazlı düzenlemeler-den ziyade, ilke bazlı düzenlemeleri esas alarak, durum ve şartlara göre makul çözümlerin ger-çekleştirilmesini önermektedir. Finansal Rapor-lama Standartları (TFRS) ise güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunumu-nu küresel uygulama birliği ile sağlamayı amaç edinen düzenlemelerdir. Bu yönüyle standartlar işletmelerde kurumsal yönetim anlayışına uy-gun raporlama süreçlerine katkı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve yorumları incelenerek her bir finansal raporlama standardı ve yorumlarının, kurumsal yönetim ilkesi veya ilkelerinin şirket-lerde gelişmesine katkı sağlayan düzenlemeleri-ni belirlemektir.