LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ


Creative Commons License

Emirkadı Ö., Balcı H.

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, vol.4, no.8, pp.123-132, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

With the globalization nowadays, in the result of intense competition and with the disapperance of all borders, reality of moving cheaper goods with the most minimum wage has come up. Hence; managing their supply chains and logistic activities more efficently and thriftily than their rivals will provide some advantages to businesses. Logistic sector in Turkey economy is as important as in the world economy. Fundamental reason for this is that decisions concerning logistic sector are crucial for country trade and rapid development of the sector as being one of the prominent sectors that creates jobs in Turkey and has a potantial to grow.

Individual’s and government’s being constantly in various economic relationships brings international trade in new levels. Foreign trade, taking place globally, is attaching continents and bringing together buyers and sellers, apart from each other in a long distance, in a common platform. Therefore, countries can dominate their country’s economy by means of foreign trade politics that they apply. As of this point, foreign trade is not only important in terms of activity in trade that takes place with the rest of the world but also an important factor that provides the balance between domestic and foreign trade of the country’s economy.

With the recent developments in the logistic sectors, logistic concept in Turkey has began more effective on transformation systems. In this study impacts of logistic sector that develops in Turkey on foreign trade has been examined.

 

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte sınırların tümüyle ortadan kalkması ve yaşanan yoğun rekabet, mal ve hizmetlerin daha düşük bir bedelle taşınması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla da işletmelerin lojistik faaliyetlerini rekabet içinde oldukları firmalara göre daha etkin ve verimli yönetmeleri onlara bir takım avantajlar sağlayacaktır. Lojistik sektörü, kendisi ile ilgili alınan kararların ülke ticareti açısından hayati önemde olması ve ayrıca gerek istihdama, gerekse de ülke ekonomisinin büyümesine olan katkısı ile önde gelen sektörlerden biri olarak hızla gelişimini sürdürmektedir.

Toplumların sürekli ve sayısız ekonomik ilişki içinde bulunması, uluslararası küresel ticareti farklı bir boyuta taşımıştır. Böylesi bir ekonomik ortamda gerçekleştirilen dış ticaret, coğrafi sınırları ortadan kaldırmakta, ulaşılması hayal olarak görülen yerlerdeki üretici ve tüketicileri tek bir noktada buluşturmaktadır. Bu yüzden ülkeler, uyguladıkları dış ticaret politikaları aracılığıyla kendi ekonomilerine yön verebilmektedirler. Günümüzde dış ticaret, sadece dış âlemle gerçekleştirilen ticaretteki verimlilik ve etkinlik anlamıyla değil, aynı zamanda ekonomideki iç ve dış dengeyi sağlanmasına katkısı bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Yakın geçmişte sektörde yaşanan pozitif gelişmeler ve ulaştırma/taşımacılık faaliyetlerinin daha bilimsel ve çağdaş bir bakış açısı ile gerçekleştirilmesi, lojistiğin ulaştırma sistemleri üzerindeki etkisini her geçen gün daha da artırmış ve Türk dış ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır. Elinizdeki çalışmanın amacı; hızlı bir gelişim gösteren lojistik sektörünün Türk dış ticareti üzerine olan yansımalarını değerlendirmektir.