Üretim ve Pazarlama Bölüm Çalışanları Arası Davranışsal Değişkenlerin Firma Performansı Üzerine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi


AYYILDIZ H., CENGİZ E., USTASÜLEYMAN T.

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), vol.17, pp.21-38, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper investigates interpersonal relationships between manufacturing and

marketing staff affecting the effectiveness of firms’ performance. For this purpose, a model was

developed and was tested with structural equation model. Test the model, 11 hypotheses were

constituted and a questionnaire was conducted to 123 firms which are chosen in internet with

arbitrary sampling method. Structural equation model was applied to test the model. After the test,

suggested model accommodate tolerable and 9 hypotheses were accepted. As a result it was found

that conflict, communication and shared values are positively related to trust. Balanced power,

shared values are related to cooperation positively too. On the other hand, trust and cooperation

affect performance affirmatively.

Bu araştırmada firmaların performanslarını etkileyen faktörlerden biri olan üretim ve

pazarlama bölümleri çalışanları arası kişisel ilişkiler irdelenmiştir. Bu amaçla, bir model

geliştirilmiş ve test edilmiştir. Model testi için 11 hipotez oluşturulmuş ve internet ortamından

keyfi örnekleme metoduyla seçilen 123 firmaya bir anket uygulanmıştır. Model testi için yapısal

eşitlik modeli kullanılmıştır. Test sonucunda çatışma, iletişim ve paylaşılan değerlerin güveni

olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Aynı zamanda dengelenmiş güç ve paylaşılan değerlerin

işbirliği ile pozitif yönde ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan güven ve işbirliğinin de

firma performansını artırdığı sonucu elde edilmiştir.