Winspear Opera Binasının Bağlamsal, Fiziksel ve İşlevsel Çözümlemesi


Karasakal H. B., Kavraz M.

International Journal of Social And Humanities Sciences, vol.5, no.1, pp.23-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Profesyonel anlamda ilk olarak Antik Yunan döneminde Dionysos şenlikleriyle başlayan tiyatro sanatının müzikle buluşmasıyla şekillenen opera gösterilerinin sahnelendiği opera binaları, özellikle 17. yy’dan günümüze kadarki süreçte bu-lundukları kentlere katmış oldukları değerlerle ön plana çıkmışlardır. İnşaat ya-pım teknolojisindeki gelişmelere de bağlı olarak özellikle 20. yy ile birlikte opera binaları ülkeler için prestijli yapılar haline dönüşmüş ve ülkeler için sembolik özellikler taşımışlardır. Bu binalar ülkelerin önemli kentlerinin önemli bölgele-rinde tekil olarak tasarlandıkları gibi bir sanat kompleksi halinde de tasarlanmış-lardır. Bu kapsamda çalışmada, ABD’nin en kalabalık dördüncü kenti ve Teksas Eyaletinin başkenti Dallas’ta Norman Foster tarafından tasarlanan Winspear Opera Binası değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında özellikle yapı-yakın çevre ilişkileri, form tasarım yaklaşımları ile fuaye alanları, salonlar, sahne ve sahne arkası birimleri, sosyal amaçlı kullanılan mekanların tasarım yaklaşımları ince-lenmiş, ayrıca bina fiziksel çevre koşulları da dikkate alınarak teknik ve teknolo-jik açıdan analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde mekanların boyut, alan, hacim, kullanıcı sayısı vb. veriler elde edilmiş ve değerlendirilmiştir.