The Effect of Increasing Polymerization Time on Microhardness and Degree of Conversion of a Composite


Dülger K., Koşar T.

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi , 20 - 22 May 2021, pp.290-291

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.290-291
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Although dentists make dental restorations adapting incremental techniques, they may think that increasing polymerization time has some advantages on dental composites. Thus, the aim of this study is to evaluate the influence of different irradiation times (20-40-60 s) on microhardness and degree of conversion (DC) of a universal composite. 

Methodology: 6 specimens (diameter: 8 mm, thickness: 2 mm) were prepared in a Teflon mold for each group. A single layer of dental composite (Universal Restorative 200, 3M ESPE) was light-cured using a polymerization unit (Elipar Free Light 2, 3M ESPE, Saint Paul, USA) for 20, 40, and 60 s. The top surfaces of the specimens (n=18) were marked by an impermeable pen. After 24-h-dark-storage at 100% humidity, a Knoop microhardness (KHN) test was conducted. The degree of conversion (DC) was determined based on the ratio of bottom hardness to top hardness. Data were statistically analyzed using SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). One-way ANOVA and paired sample t-test were used for the statistical analyses. Statistical significance level was accepted as p <0.05. 

Results: The top hardness values are 88.33 ± 3.53, 92.79 ± 7.33, 87.86 ± 6.42, and there is not any statistically significant difference (p=0.318). The bottom hardness values are 90.08 ± 4.26, 94.59 ± 4.35, 89.18 ± 5.68, and there is not any statistically significant difference (p=0.147). There is not any statistically significant intragroup difference in terms of microhardness of the surfaces (p=0.446, 0.525, 0.762). There is no statistically significant difference in terms of the degree of conversion (1.02 ± 0.06, 1.02 ± 0.07, and 1.02 ± 0.12) among groups (p=0.995). 

Conclusion: It can be concluded that extending the duration of photopolymerization for 2 mm thickness of dental composite does not affect hardness and DC of dental composite. 

Keywords: Hardness, composite resins, dentistry 

Amaç: Diş hekimleri dental restorasyonların yapım aşamasında tabakalama tekniğini uygulasalar da, polimerizasyon süresini arttırmanın avantaj olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle bu çalışmanın amacı farklı polimerizasyon sürelerinin (20, 40, 60 s) bir kompozit rezinin sertliği ve dönüşüm oranı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem: Her grup için 6 adet silindir örnek (8 mm çap, 2 mm yükselik) teflon kalıplar yardımıyla hazırlanmıştır. Tek bir tabaka dental kompozit (Universal Restorative 200 A2, 3M ESPE) ışık cihazıyla (Elipar Free Light 2, 3M ESPE, Saint Paul, USA) farklı sürelerde (20, 40, 60 sn) polimerize edilmiştir. Örneklerin ışıklanan yüzeyleri işaretlenmiştir. 24 saat %100 nemli ortamda bekletildikten sonra mikrosertlik ölçümü gerçekleştirilmiştir. Alt yüzey mikrosertlik değerinin üst yüzey değerine bölünmesiyle dönüşüm oranı hesaplanmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programında değerlendirilmiştir. Tek yönlü ANOVA ile bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p< 0,05 olarak kaydedilmiştir. 

Bulgular: Her üç grubun sertlik üst yüzey değerleri sırasıyla 88,33 ± 3,53, 92,79 ± 7,33 ve 87,86 ± 6,42’dir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0,318). Sertlik alt yüzey değerleri 90,08 ± 4,26, 94,59 ± 4,35, 89,18 ± 5,68’dir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,147). Grupların kendi içinde alt ve üst yüzey sertlik değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır (p= 0,446, 0,525, 0,762). Gruplar arasında dönüşüm oranları (1,02 ± 0,06, 1,02 ± 0,07 ve 1,02 ± 0,12) açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,995). 

Sonuç: 2 mm kalınlığındaki dental kompozitin polimerizasyon süresinin arttırılmasının sertlik ve dönüşüm oranına istatistiksel olarak anlamlı etkisi olmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Sertlik, kompozit reçine, diş hekimliği