Doğumda Anne Memnuniyetini Artıran Bazı Ebelik Bakım Modelleri


AKTAŞ S.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayısı, vol.32, no.1, pp.133-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Models That Increase Mother Satisfaction During Childbirth
Aims: The study aimed at discovering some midwifery care models that increase mother satisfaction during childbirth.
Findings: World Health Organization strongly emphasizes that midwifery care should be strengthened in order to raise mother satisfaction with vaginal delivery and inclination to vaginal delivery and to decrease mother-newborn mortality. There are models that increase mother satisfaction with delivery and reinforce midwifery. These models are briefly explained below:
Woman centered care: It is a customized and individual care that is offered considering history, nutrition, social and emotional needs of each woman during labor and puerperal period. In this philosophy of care; it is essential that customized midwifery care should be given considering that each woman is regarded as unique individual and therefore,their needs may be different.
Family Centered Intrapartum Care: It defines relations among midwife, women who is to give birth and her family. It focuses on developing close and supporting relations and respecting each family?s culture, ethnic groups and beliefs and values. It is expected that midwife should respect family?s values, preferences and views during labor and should integrate them with care provided.
Spiritual Care: Spiritual care, exploring inner potential of women, aims at making women participate in labor actively by increasing their ability to cope with labor pain. Philosophy of spiritual care focuses on exploring inner power and resources of women rather than inabilities and increasing independence instead of dependence. Using emphatic approach; midwives should be able to discover coping potential of pregnant women and respect their spirituality.
Transcultural Care: This type of care respects culture of women takes them as integrated with their cultures and answers their needs according to their cultural aspects during labor. That a women might receive a care not suitable for her beliefs, values and life styles causes stress, cultural conflicts and ethical problems; too. Midwives should have a deep anthropological knowledge so that they can perform this care effectively.
Result: There are midwifery care models that increase mother satisfaction with labor. Provision of care in accordance with these models will increase both quality of midwifery care and pregnant women?s wish to give birth with the help of midwives.
Key Words: Childbirth, Satisfaction, Midwifery, Care Model


Doğumda Anne Memnuniyetini Artıran Bazı Ebelik Bakım Modelleri
Amaç: Doğumda anne memnuniyetini artıran bazı ebelik bakım modellerini ortaya koymaktır.
Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü; normal doğumda anne memnuniyetinin ve kadınlarda vajinal doğuma eğilimin artırılması ve de anne - yenidoğan ölümlerinin azaltılması için, ebelik bakımının güçlendirilmesinin gerekliliğini önemle vurgulamaktadır. Doğumda anne memnuniyetini artırıp, ebelik mesleğini güçlendiren ebelik bakım modelleri mevcuttur. Bu modeller, aGağıda kısaca açıklanmıGtır.
Kadın Merkezli Bakım: Gebelik, doğum veya lohusalık dönemindeki her bir kadının; geçmiGine, beslenme, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına bağlı olarak sağlanan bireysel bakımdır. Bu bakım felsefesinde; her kadının, farklı bir birey olduğu ve bu paralelde her kadının gereksinimlerinin farklı olabileceği göz önünde bulundurularak, ebelik bakımının bireyselleGmiG verilmesi esastır.
Aile Merkezli Gntrapartum Bakım: Bu bakım; ebe, doğum yapacak kadın ve onun aile arasındaki iliGkileri tanımlayan bir kavramdır. Yakın ve yardım edici iliGkiler geliGtirme, her ailenin kültür, etnik grup ve inançlarına, değerlerine saygı gösterme odaklıdır. Doğumda ebenin; ailenin değerlerine, tercihlerine ve görüGlerine saygı duyması ve bunları sunulan bakıma entegre etmesi beklenir.
Spirütüel Bakım: Kadının iç potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu bakım; doğum eylemindeki kadının doğum ağrıları ile baG etme gücünü artırıp, kadını doğuma aktif katmayı amaçlamaktadır. Bu bakımın felsefesi, doğumda kadınların yetersizliklerinden çok; içsel güçlerini ve kaynaklarını ortaya çıkarma, bağımlılıklarını artırmak yerine bağımsızlaGtırma esaslıdır. Ebe, empatik anlayıGla kadının baG edebilme potansiyelini ortaya çıkarabilmeli ve kadının maneviyatına saygı duymalıdır.
Transkültürel Bakım: Doğumda kadının kültürüne saygı duyan, kadını kültürü ile bir bütün olarak ele alıp, gereksinimleri o kültüre göre karGılayan bakım türüdür. Kadının kendi inanıG, değer ve yaGam Gekline uygun olmayan ebelik bakımı almıG olması; kadında stres, kültürel çatıGma ve etik sorunları da beraberinde getirir. Bu bakımın etkin uygulanabilmesi için, ebenin iyi antropolojik bilgiye sahip olması gerekir.
Sonuç: Doğumda anne memnuniyetini artıran ebelik bakım modelleri vardır. Bu modellere uygun bakım verilmesi; hem ebelik bakımının kalitesinin hem de kadınların ebe yardımıyla doğurma isteğinin yükselmesine katkı sağlar.
Anahtar Kelimeler: Doğum, Memnuniyet, Ebelik, Bakım Modeli Some Midwifery Care