Mülkiyet ve Yönetim Yapısının Finansal Performans Üzerine Etkisi


Creative Commons License

SEVİM U., KARSLIOĞLU İ.

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.429-438

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Osmaniye
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.429-438

Özet

Günümüzde yaşanan küresel ekonomik krizler ve işletmelerdeki finansal skandallar hem yöneticiler
hem de yatırımcıların tereddüt yaşamalarına neden olmaktadır. Yatırımcılar genellikle gelişen
ekonomilerde yatırım yaparken finansal performansın yüksek olduğu, kar edebilecekleri işletmeleri
tercih etmektedirler. İşletmelerin sahip veya ortakları, işletme ile ilgili çeşitli karar verme aşamalarında
etkili olduklarından işletmelerin gelecekteki finansal performansını etkilemektedir. Bu durum
yatırımcılar tarafından da ilgilenilmesi gereken bir konudur. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı,
işletmelerinin mülkiyet ve yönetim yapısının firma performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Bu
amaçtan hareketle çalışmada, 2009-2016 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) teknoloji sektöründe
yer alan işletmelerin mali tablolarından elde edilen yönetim ve ortaklık yapısı ile ilgili veriler
kullanılmış ve analize tabi tutulmuştur. Analiz yöntemi olarak ise panel veri analizi yöntemi tercih
edilmiştir. Ayrıca çalışmada, performans göstergesi olarak Tobin Q oranı kullanılmıştır. Çalışmanın
sonucunda, işletme performansını piyasa değeri (PD)’nin pozitif yönde, birinci ortak payı (BOP)’nın
ise negatif yönde etkilediği ortaya koyulmuştur.

Today, global economic crises and financial scandals in business are causing hesitate to both managers
and investors. While investors invest in developing economies, they generally prefer businesses with
high financial performance and profitability. Owners or partners of a business affect the future financial
performance of the business as they are influential in various decision-making stages of the business.
This is an important issue that investors need to deal with. From this point on the aim of the study is to
measure the effect of the ownership and management structure of the firms on the firm performance.
For this purpose, data related to the management and shareholding structure obtained from the financial
statements of the companies in Borsa İstanbul (BIST) technology sector between 2009 and 2016 have
been used and analyzed. Moreover, Tobin Q ratio was used as a performance indicator in the study. As
a result of the study, it has been shown that the market value (PD) had a positive effect but the first
common share (BOP) had a negative effect on the financial performance of the business.