İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Kent Projesi Konusunda Proje Tabanlı Ögrenmeye Dayalı Bir Uygulama Örnegi


KALYONCU R. , Tepecik A.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, sa.4, ss.2325-2380, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Sayfa Sayıları: ss.2325-2380

Özet

Bu çalışmanın amacı, görsel sanatlar dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisini ölçmektir. Araştırma, 2007- 2008 öğretim yılı güz döneminde Trabzon ili Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Random yoluyla oluşturulan örneklem gruplarından 8/D sı- nıfı (n=30) deney grubu, 8/E sınıfı (n=31) ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri başarı testi ve kalıcılık testi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ortalamalar arasındaki farkları ortaya koymak amacıyla “t-testi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda: Proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin erişi ve kalıcılık puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmada deney grubunun ön ve sontest başarı puanları arasında anlamlı fark gözlenmiş iken, kontrol grubunun ön ve sontest puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Zaman ve grup etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapı- lan tekrarlı ölçümler testinde çalışmaya katılan deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Deney ve kontrol grubu ayırmaksızın, grup içi ölçümlerdeki değişim araştırdığında da anlamlı bir değişimin olduğu görülmüştür. Grup ve ölçüm etkileşimi puanları dikkate alındığında deney ve kontrol grubunda bulunma ile uygulanan testlerden elde edilen sonuçlar arasında anlamlı bir etkileşim olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak, proje tabanlı öğrenme yöntemiyle öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edilmiş, görsel sanatlar derslerinde uygulanması önerilmiş ve yapılacak yeni araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

The purpose of this study is to measure the effect of project-based learning that is used in visual arts course on students’ academic success and permanence. The research was applied to students of Hasan Ali Yücel Primary School in the city of Trabzon during the fall semester of 2007-2008 academic year. Among the sample that had been selected randomly, class 8/D (n=30) was assigned as the experimental group, and class 8/E (n=31) as the control group. Pre-test post-test control group design was used in the research. Data of the research were collected by the achievement test and permanence test. “t-test” was used in the analysis of the data in order to show the differences between the means. There is a significant difference between the experimental group, in which project-based learning method had been used, and the control group, in which conventional teaching had been used, in favor of the experimental group, in terms of students’ achievement and permanence scores. While a significant difference between pre-test and post-test achievement scores of the experimental group was observed, no significant difference was found between pre-test and post-test scores of the control group. A significant difference between the scores of the students in experimental group and those in control group, who participated in the study was found in the repeated measures test, which was conducted to reveal time and group effect. When the change in in-group measures is searched without making a differentiation between experimental and control groups, it was seen that there is a significant change. When group and measure interaction scores were considered, it was determined that there is a significant interaction between participating in experimental or control group and the results found from the tests used. Based on the results, it was determined that students become more successful with the project-based learning method. The use of the of the method in visual arts course