Tasarımda Aktif ve Pasif Sürdürülebilir Isıtma Sistemleri


Creative Commons License

TAVŞAN F., TAVŞAN C., KARAHALİLOĞLU A.

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.7, no.51, pp.2680-2697, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tüketim çağını yaşadığımız bu dönemde dünya, hızlı bir şekilde etkilenmekte olup çevre kirliliklerinin oluşması ve kaynakların yok olmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Çözüm olarak dünyanın ve buna bağlı olarak insan yaşamının devamının sağlanabilmesi gibi konuların üzerine düşünülmüş ve sürdürülebilirlik yani daimi olma kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda yönetmelikler, standartlar ile birtakım ilkeleri barındıran sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Sistemler içerisinden yeşil bina sertifikasyon sistemleri, suyun kullanımı, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynakların kullanımı, arazi kullanımı, iç hava kalitesi, inovasyon ve tasarım gibi ilkeleri barındırarak binaların çevreye olan yükünü azaltmayı amaçlamıştır. Sertifika sistemlerindeki ilkeler dikkate alınarak binanın enerji etkin olarak tasarlanması, yenilenebilir kaynaklar ile kullanılabilmesi hem binanın enerji yükünü azaltacak hem de karbon salınımı gibi çevreye olan olumsuz etkilerin azalmasını sağlayacaktır. Binaların enerji kullanımı göz önünde bulundurulduğunda bunun büyük bir kısmını ısıtma sisteminin oluşturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmada, güncel aktif ve pasif ısıtma sistemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir ısıtma sistemleri ile ilgili literatür araştırması yapılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve kaynak tarama yöntemi ile elde edilen veriler doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, sistemlerin sınıflandırılması, çalışma prensibi, kullanılan enerji kaynakları, yapı içinde kullanım alanları, artı ve eksi yönlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, sürdürülebilir bir ısıtma için çeşitli alternatiflerin olduğu görülmüştür. Yapı tasarlanırken ısıtma sistemlerinin özelliklerin, artı ve eksi yönlerinin dikkate alınarak yapıya uygun bir sistemin seçilmesi enerjinin verimli kullanımını sağlayacak ve yapının enerji yükünü azaltarak sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacaktır