YÖNETİM KURULU YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENMENİN ARACILIK ETKİSİ


OKAN T., SARI S., İLHAN NAS T.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.77, pp.39-78, 2014 (SCI-Expanded)

Abstract

The aim of this research is to examine the direct effect of board of directors’ structures of firms that make outward investment on their performance, the indirect or mediation effect of international diversification on this relation. Mediation analysis model is used to test these relationships. The findings of the analysis conducted with 2011 data of firms that are listed in Borsa İtanbul suggest that the size of board has a positive and statistically significant effect on financial performance and international diversification has a supression mediation effect on this relation.

Bu araştırmanın amacı, yurt dışına yatırım yapan işletmelerin, yönetim kurulu yapılarının finansal performans üzerindeki direkt etkisinin yanı sıra, uluslararası çeşitlenme stratejileri üzerinden ortaya çıkabilecek endirekt etkisini ortaya koymaktır. Böyle bir ilişkinin test edilmesi için aracılık (mediation) analiz modeli kullanılmıştır. Borsa İstanbul’da işlem göen 83 firmanın 2011 yılı verileri kullanılarak yürütülen analiz bulguları yöetim kurulu büyüklüğünün, finansal performans üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğunu ve uluslararası çeşitlenme düzeyinin bu ilişkide önleyici (supression) bir aracılık etkisinin var olduğunu ortaya koymuşur.