Dil Squamöz Hücre Karsinomlu Hastada Lenf Nodunda İnsidental Olarak Saptanan Tiroid Papiller Karsinom Metastazı


COŞKUN H. , Civan N. , KOÇAK M. , Nuhoğlu İ. , ÇOBANOĞLU Ü. , IŞIK A. Ü. , ...Daha Fazla

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.268

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.268

Özet

GİRİŞ: Primer baş-boyun kanserli (dil, larenks, oral kavite ve tonsiller kanser gibi) hastalarda sekonder kanser görülme sıklığı artmıştır. Literatürde toplam 66 vakada baş-boyun squamöz hücreli karsinom tedavisinde yapılan lenf nodu diseksiyonunda metastatik tiroid karsinomu saptanmıştır. Squamöz hücre karsinomlu baş-boyun kanserlerinde elektif latero-servikal lenf nodu diseksiyonu önerilmektedir. Bu bildiride dil squamöz hücre karsinomu nedeni ile opere olan ve lenf nodu diseksiyonunda tiroid papiller karsinom metastazı saptanan bir vakayı sunmayı amaçladık.

OLGU: 56 yaşında kadın hasta yaklaşık 8 aydır devam eden önce dilde 3 cm civarında yüzeyden kabarık, eritemli ve ağrılı bir lezyon ile başvurdu. KBB polikliniğinde bu lezyondan

yapılan biyopsi sonucunun squamöz hücreli karsinom olarak gelmesi üzerine hastaya sağ hemiglossektomi, sağ radikal boyun diseksiyonu, sağ submandibuler bez eksizyonu yapıldı. Postoperatif yapılan fizik muayenesinde tiroid bezi non-palpabl olup boyun sağ yarısında geçirilmiş operasyona ait skar izi mevcuttu. Hastanın patoloji sonucunda dil squamöz hücreli karsinom ve 3 adet len nodunda tiroid papiller karsinom metastazı saptandı. Bu lenf nodları tiroglobulin ile pozitif olarak boyandı. Laboratuar tetkiklerinde TSH: 2.16 μIU/ml(N: 0.34-5.6), Serbest T3: 2.55 pg/ml (N: 2.5-3.9), Serbest T4: 0.72 ng/dl (N: 0.61-1.12). Tiroglobulin, anti-tiroglobulin ve anti-TPO antikor düzeyleri normaldi. Boyun USG’de tiroid bezi boyutları hafif derecede artmış, homojen görünümde ve nodül saptanmadı. Tiroid sağ lob anterior kesimde 13x6 mm boyutunda ekojen hilusunu kaybetmiş hiler ve periferal kanlanan malignite bulguları içeren lenfadenopati izlendi. Tiroid sintigrafisi normal bulundu. Hastaya total tiroidektomi ve lateral boyun diseksiyonu planlandı.

SONUÇ: Primer baş-boyun kanserli olgularda; preoperatif dönemde boyun bölgesinde lenfadenopati saptandığında, tiroid dokusunda patoloji olmasa bile ikincil olarak tiroid kanseri gelişebileceği düşünülmelidir. Literatürdeki vakalarda primer tiroid lezyonu total tiroidektomi sonrası yapılan patolojik incelemede saptanmıştır.