Floresan Camlarda Kullanılan Fosfor Tozundaki NTE’lerinin Geri Kazanımının Araştırılması


Creative Commons License

Bilen A., Çiftçi H., Sezer R., Birol B., Kavas T.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.42-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yttrium (Y) and Europium (Eu) elements are used in numerous fields, especially phosphorus dust used on the inner surface of fluorescent lamps. On the other hand, the use of these elements in advanced technology products has increased in recent years. In this study, the dissolution behavior of Y and Eu metals in phosphorus powder with H2SO4 leaching at different time and temperatures were investigated. The chemical characterization of the solutions was analyzed by ICP technique and X-ray analysis was performed to determine the mineral phase analysis of the solid residue. For the experimental parameters of S/L ratio of 1/50 and 4M of H2SO4 concentration, best dissolution ratio were obtained from the experiments conducted at 95°C for 360 min. Y and Eu leaching yields were calculated as 84.3% and 74.7%, respectively.

İtriyum (Y) ve Evropiyum (Eu) elementleri floresan lambaların iç yüzeyinde kullanılan fosfor tozu başta olmak üzere sayısız birçok alanda kullanılmaktadır. Diğer yandan, bu elementlerin ileri teknolojik ürünlerdeki kullanımı da son yıllarda artış göstermiştir. Bu çalışmada fosfor tozundaki Y ve Eu metallerinin farklı süre ve sıcaklıklarda yapılan H2SO4 liçi ile çözünme davranışları incelenmiştir. Çözeltilerin kimyasal karakterizasyonu ICP tekniği ile analiz edilmiş olup, çözünmeden kalan katının mineral faz analizinin belirlenmesi için X-ışınları analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Katı/Sıvı oranı 1/50 ve asit derişimi 4 M’lık deney koşullarında en yüksek çözünme oranının 95°C’de 360 dk. da gerçekleştirilen deney ile elde edildiği ortaya konmuş ve Y ve Eu liç verimleri sırasıyla, 84,3 ve 74,7 olarak hesaplanmıştır.