Feminist Film Teorisi Açısından Soraya'yı Taşlamak Filminin İncelenmesi


Creative Commons License

Özgen A., Sarıkurt S.

International Online Conference on Social Sciences Researches (IOCSSR), 2020, Trabzon, Turkey, 11 - 12 December 2020, pp.265-274

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.265-274
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Sinema, kitle iletişim araçları içerisinde önemli bir kültür taşıma aracıdır. Filmlerle üretilen konular ve içerikler

toplumdan topluma aktarılarak gelecek nesillere ulaştırılır. Filmlerin içinde üretilen temsillerin ise toplumsal

gerçekliğin inşa edilmesinde ve toplumsal konular üzerinde ortak görüş olmasında etkin rol oynadığı kabul

edilmektedir. Yaşadığımız Dünya’da bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş cinsiyetçilik olarak

tanımlanmaktadır. Cinsiyetçilik kavramı bireylere cinsiyetleri bağlamında toplumda adaletsizce davranılmasına

verilen isimdir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kavramında, adaletsizlik, ayrımcılık ve dışlanma söz konusudur.

Feminist teoriler, kadınlarla erkekler arasındaki güç dengesizliklerini açıklamaya çalışarakkadınların günlük

yaşam faaliyetlerine tam ve özgür bir biçimde katılma olanağını oluşturma çabası içindedirler. Filmlerdeki

temsiller tasarlanmış kurgulardır. Sinema kurgulardan yola çıkarak, ele alınan konu üzerine seyircilere bazı

önermeler sunar ve bunu seyirciye konumlandırarak ona bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Bir film inceleme

yöntemi olarak feminist film eleştirisi filmlerde ataerkil ideolojinin nasıl yapılandırıldığını ve sürdürüldüğünü

ortaya koymayı hedefler. Bu çalışmada, sinemadaki temsillerin toplumun anlam haritasının oluşmasında etkili

olacağından yola çıkılarak, “Soraya’yı Taşlamak” filmi ve filmde yer alan kadın karakterin, ataerkil toplumda

var olma çabasını ve mücadelesi feminist teori bağlamında açıklamaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma nitel bir

araştırma ve amaçlı örneklem yöntemi ile betimsel analizine dayalı betimsel bir çalışma niteliğinde olup,

ataerkil ideoloji ve erillik eleştirilir. Dinsel inancın gelişmemiş toplumlarda ve toplumsal grupları yönlendirme

noktasında gücünü gösteren bir yapıda anlatılır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Feminist teori, Toplumsal Cinsiyet, Ataerkillik