Elit Seviyedeki Taekwondo Sporcularına Göre Antrenör Davranışlarının İncelenmesi


KIRKBİR F. , ZENGİN S., AYDEMİR B.

Spor Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-8, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Spor Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Bu çalışmanın amacı, büyükler kategorisinde yarışan taekwondo sporcularının antrenörleri

ile ilişkilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye büyükler taekwondo

yarışmasında yarışacak olan sporcular çalışmanın evrenini oluşturdu. Çalışmanın örneklem

grubunu ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 98 erkek, 102 kadın sporcu

oluşturdu. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında, tanımlayıcı istatistik kullanılarak

ölçme araçlarının puan dağılımları belirlendi. Normal dağılım gösteren değişkenler için

paired samples t-test, dağılımı normallik göstermeyen veriler için wilcoxon testi yapıldı.

Gruplar arası farklar için Independent Samples T-Test ve Mann-Whitney U Testi yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, taekwondo sporcularının, cinsiyet, yaş, spor yaşı, milli olma

durumuna göre antrenör ilişkilerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Bu

sonuçların, elit düzeydeki taekwondo sporcularının antrenör davranışlarına yönelik olarak

olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.