A LOCAL EXAMPLE IN THE CONTEXT OF CULTURAL HERITAGE: KIRIKKALE-KESKIN RAHMI PEHLIVANLI MANSION


Koç Altuntaş S., Onur M.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.8, no.75, pp.2585-2595, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda günümüze ulaşmadan yok olan tarihi yapılar, koruma bilinci ve politikalarının yetersizliği nedeni ile tehlike yaşamakta, bu da kültürel miras kavramının zedelenmesine yol açmaktadır. Bunu önlemek adına yapılan koruma ve yeniden kullanım çalışmaları, kültürel mirasın sürekliliği açısından önem kazanmıştır. Tarihi yapılar arasındaki konut/konaklar sahip oldukları değerlerle çeşitli yöntemler uygulanarak yeniden kullanılır hale getirilmektedir. Bunlardan biri de müze evlerdir. Müze evler hem önemli kişilerin yaşantılarını yansıtmakta hem de yörenin mimari karakterini ortaya koymaktadır. Böylelikle yöre için önemli bir dinamik oluşmaktadır. Çalışma İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesindeki Rahmi Pehlivanlı Müze Evi’ni konu edinmektedir. Yörede birçok konut/konak olmasına rağmen yeterince çalışma yapılmadığı ve bu nedenle kültürel mirasın korunmasında sıkıntı yaşandığı varsayımından yola çıkılarak yörenin ve söz konusu yapının hak ettiği tanınmışlığa ulaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Rahmi Pehlivanlı Müze Evi, nitel araştırma yöntemlerinden “örnek olay” ile incelenmiştir. Elde edilen bilgi, belge ve yerinde yapılan görüşmelerle yapının verileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamında Rahmi Pehlivanlı Konağı’nın Keskin ilçesinde yer alan geleneksel konut/konak yapısını yansıtan kimlik ögelerine sahip olmasından dolayı yörenin mimari karakterini yansıttığı görülmüştür. Bu nedenle yapının kültürel miras niteliği göstermesinin yanı sıra korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bu sayede sürekliliğinin sağlanması da önem arz etmektedir. Yapılan çalışma ile yerel bir dinamiği olan Rahmi Pehlivanlı Müze Evi’nin farkındalık yaratarak yöreye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, müze evler, Kırıkkale-Keskin, Rahmi Pehlivanlı Konağı.