ORTA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ


ÇELİK A. , VATANSEVER Ş., ÖLÇÜCÜ B., ÖZCAN G.

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.63-73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.63-73

Özet

Özet

Bu çalışmanın amacı orta orta yaşlı kadın ve erkeklerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarını

ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Araştırmaya gönüllülük prensibine göre 50,44±6,94

yaşında orta yaşlı 171 erkek ve 131 kadın olmak üzere toplamda 302 kişi katılmıştır. Araştırmanın

fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA

Uzun Form -

 

International Physical Activity Questionnaire Short Form)” ile ve yaşam kalitesi

değişkeniyle ilgili veriler “Yaşam Kalitesi Ölçeği SF

 

-36” ile elde edilmiştir. Yapılan istatiksel analizler

sonucunda katılımcıların %46 inin fiziksel aktivite düzeyinin yeterli olduğu ve erkeklerin fiziksel aktivite

düzeyinin kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T

 

-testi; p<0,05).

Yasam kalitesi

 

puanları arasında cinsiyetler açısından (Bağımsız T-testi; p>0,05) ve fiziksel aktivite

sınıflaması açısından (Tek Yönlü ANOVA; p>0,05) anlamlı farklılık yok iken fiziksel aktivite puanları ile

fiziksel işlev, fiziksel rol, ağrı ve sosyal işlev yasam kalitesi puanları arasında pozitif bir ilişki vardır.

Sonuç olarak orta yaslılarda fiziksel aktivite skorları arttıkça fiziksel işlev, fiziksel rol, ağrı ve sosyal

işlev yasam kalitesi alanlarında da artış olmaktadır. Orta yaşlılarda fiziksel aktivite artışı yasam kalitesi

artışına katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler:

 

 

Fiziksel Aktivite Düzeyi, Yaşam Kalitesi, Orta Yaşlı