Obezite ve Kanser


KOÇAK M., EREM C.

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Dergisi, vol.6, no.1, pp.40-44, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Obesity and its complications has been  increased in all over the world and in our country for last decades. Body mass index(BMI) ≥25 kg/m2 is a risk factor for some common cancers.  Cancer frequency is generally higher about 33% in obese people(25% for males and 37% for females). There is an association between obesity and esophagial adenocarcinoma, thyroid, colon, renal, hepatic carcinoma, melanoma, multiple myeloma, rectum cancer, bladder cancer, leukemia, lymphoma, postmenaposal breast and endometrial carcinoma (in females) in epidemiological studies. Insulin, insulin-like growth factor, endogenous hormones, inflammatory markers and molecular interactions of those molecules are important to understand the association between cancer and obesity. It is necessary to investigate and show biological mechanisms of the association between obesity and cancer which was already shown in epidemiological studies.

Tüm Dünya'da ve ülkemizde son birkaç dekadda belirgin olarak artan obezite, çeşitli komplikasyonları da beraberinde getirmiştir. Vücut kitle indeksi (VKİ)nin 25 kg/m2 veya daha fazla olması, bazı yaygın kanser türleri için önemli bir risk faktörüdür. Obez kişilerde genel olarak kanser sıklığı %33 daha fazladır (erkeklerde %25 ve kadınlarda %37). Epidemiyolojik çalışmalarda, özefagus, tiroid, kolon, renal, karaciğer kanserleri, melanom, multipl miyelom, rektum ve mesane kanseri, lösemi, lenfoma, kadınlarda postmenapozal meme ve endometriyum kanserlerinin obezite ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Kanser ve obezite arasındaki bağlantıyı anlamada, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) ekseni, endojen hormonlar, inflamatuvar belirteçler ve bunların moleküler etkileşimi önemlidir. Epidemiyolojik çalışmaların gösterdiği kanser ve obezite arasındaki ilişkilerin biyolojik mekanizmalarının daha net olarak ortaya çıkarılması ve araştırılması gerekmektedir.