Landscape Character Analysis in Protected Areas Hatila National Park Sample


Creative Commons License

Turgut H., Tırnakçı A.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.8-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


 


 The change of landscapes over time is one of the points to be considered in its planning and management. The management, conservation, and planning of landscapes were discussed in the PAN-European Convention on Biological Diversity and the European Landscape Convention, and the identification of landscape character areas became widespread. It is important to identify landscape character types at the local level to ensure sustainability in protected areas, to protect sensitive ecosystems and species diversity, to manage and monitor natural resources. This study aims to determine the landscape character types of Hatila National Park, which is located in Artvin province. For this purpose, geology, land use, large soil groups, elevation, aspect, slope, vegetation maps of the area were digitized with GIS and overlapped to determine character types. As a result of this study, 1052 landscape character types were determined. It is thought that the obtained character types can be used for planning and conservation studies. 


 Peyzajların zamanla değişimi onun planlanması ve yönetilmesinde dikkate alınması gereken noktalardan birisidir. Peyzajların yönetimi, korunması ve planlaması konuları PAN-Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Peyzaj Sözleşmesi ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde ele alınmış ve peyzaj karakter alanlarının belirlenmesi konusu yaygınlık kazanmıştır. Korunan alanlarda sürdürülebilirliğinin sağlanması, hassas ekosistemler ve tür çeşitliliğinin korunması, doğal kaynakların yönetilebilmesi ve izlenmesi için yerel düzeyde peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma ile Artvin ili sınırları içerisinde yer alan, Hatila Vadisi Milli Parkı’nın peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, alana ait jeoloji, arazi kullanımı, büyük toprak grupları, yükseklik, bakı, eğim, bitki örtüsü haritaları CBS yardımıyla sayısallaştırılmış ve çakıştırılarak karakter tipleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 1052 adet peyzaj karakter tipi belirlenmiştir. Elde edilen karakter tiplerinin koruma amaçlı yapılan planlama çalışmalarında ve peyzaj yönetimi çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir.