Submissive behaviors as a predictor of preservice teachers’ self- perception


Berber Çelik Ç., ODACI H.

E-Journal of New World Sciences Academy NWSA - Education Sciences, vol.6, pp.1388-1396, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to determine how well submissive behaviors predict preservice teachers’ self-perception. In this study preservice teachers’ self-perception were also examined in terms of gender, perceived family attitudes and family styles. The research group of the study composed of 380 students attending at the different department of Fatih Education Faculty at the Karadeniz Technical University. The results showed that self-perception have a significant relationship in negative with submissive behaviors and submissive behaviors was the significant predictor of self-perception. Finally, self-perception revelead only significant differences between the perceived family attitudes. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının kendilik algılarını boyun eğici davranışların ne derece yordadığını belirlemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının kendilik algıları cinsiyet, algılanan aile tutumları ve aile biçimleri açısından da incelemiştir. Araştırma grubu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 380 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma bulguları; kendilik algısı ve boyun eğici davranışlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, boyun eğici davranışların kendilik algısının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ayrıca kendilik algısı, algılanan aile tutumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet ve aile biçimlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.