DÜN VE BUGÜN ARASINDA GİDİŞ GELİŞLER: 'TRABZON ÖRNEĞİNDE KENT MEKÂNI OLARAK MAHALLE ÜZERİNDEN SUÇU OKUMAK'


USTA BAKİ B.

VII. ULUSAL SOSYOLOİ KONGRESİ: YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, vol.2, pp.221-234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.221-234
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Neighbourhood as both governmental and cultural totality can create its specific conditions in addition to reflect the factors of urban structure. Elements of community type of organization like solidarity, division of labor, security, and belongingness emerge when it is looked at location of neighbourhood in the modern city structure. Beside of this, reproducing the locality with effect of late capitalismand form of postmodern relationship also redesigns elements of community type of organization. Factors like new location form, detachment, disruption, and disintegration-articulation make neighbourhood reproduced. It was interviewed with neighbourhood residents by using indepth interview technique; it will be studied in current study that playing between yesterday which referred modern and today which referred postmodern, transformation of neighbourhood relations and the effects of this transformation on fear of crime and security perception. 

Mahalle, hem idari hem de kültürel bir bütün olarak kentsel yapıya ait unsurları yansıtmakla birlikte kendi özgül koşullarını da yaratabilmektedir. Mahallenin modern kent yapısı içindeki konumlanışına baktığımızda ‘dayanışma’, ‘işbölümü’, ‘güvenlik’ ve ‘aidiyet’ gibi cemaat tipi örgütlenme unsurları karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte geç kapitalizm etkisi ve postmodern ilişki biçimleri ile mekânın yeniden üretimi, modern mahallenin cemaat tipi örgüt unsurlarını da dönüştürmektedir. Yeni mekân formunda konumlanış ‘kopma’, ‘parçalanma’ ‘ayrıksılaşma-eklemlenme’ gibi unsurlar mahalleyi yeniden üretmektedir. Derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak mahalle sakinleriyle görüşülen bu çalışmada; modern’i işaret eden ‘dün’ ve postmodern’i işaret eden ‘bugün’ arasında gidiş gelişlerle, komşuluk ilişkilerinin dönüşümü ve bu dönüşümün ‘suç korkusu’ ve ‘güvenlik algısı’na etkisi anlaşılmaya çalışılacaktır.