Dokuzuncu Sınıf Tarih Ders Kitabındaki Görseller Hakkında Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği


DEMİRCİOĞLU E.

TURKISH STUDIES, vol.8, no.7, pp.95-107, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 7
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.95-107
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Textbooks are important tools of teaching and learning process in education system. There are some important criteria in preparing textbooks. Especially visual materials which should be paid attention in the preparation process of textbooks are important. Visual materials of a qualified textbook should also have the following criteria which are as follows: harmony between text and visual materials, clarity and catching attention of students. The purpose of this thesis is to determine perceptions of history teachers about visual materials of ninth grade history textbooks. The research carried out experienced history teachers who teach history in the city center of Trabzon and on the coast of the province of Trabzon. The purposive sampling was used in the research to choose history teachers. A qualitative approach was used in the study and two data collection tools which are an open-ended questionnaire and a semistructured interview to gather data. 49 history teachers participated open-ended questionnaire and semi-structured interviews carried out with 8 teachers. In the light of the data, it seems that the great majority of history teachers do not know how to use visual materials in history textbooks and think that visual materials in the ninth grade history textbooks do not explain texts properly. Furthermore, they also stated that some visual materials in the ninth grade history textbook are not clear and understandable. 

Ders kitapları eğitim ve öğretim sürecinin en önemli unsurları arsında yer almaktadır. Bu materyallerin hazırlanmasında pek çok husus dikkate alınmalıdır. Ders kitabı hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların başında görseller gelmektedir. Nitelikli bir ders kitabında görseller metinle uyumlu olmanın yanında, açık, anlaşılır ve öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilinde bulunan tarih öğretmenlerinin, dokuzuncu sınıf Tarih ders kitabında yer alan görseller hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Trabzon ilinde bulunan tarih öğretmenleri oluştururken, araştırmanın örneklemini Trabzon il merkezi ve sahil şeridindeki ilçelerde görev yapan deneyimli Tarih öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, örneklem seçiminde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket ve yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bu veri toplama araçlarıyla derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. Açık-uçlu anket çalışmasına kırk dokuz tarih öğretmeni katılırken, mülakatlar sekiz öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Her iki veri toplama aracıyla elde edilen veriler, kendi içinde kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin ışığı altında, araştırmaya katılan tarih öğretmenlerinin, dokuzuncu sınıf tarih ders kitabında bulunan görsellerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yeterli eğitim ve bilgilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlere göre dokuzuncu sınıf tarih ders kitabında yer alan görsellerin bir kısmının metinlerle uyumlu olmadığı, bazı görsellerin açık ve net olmamasının yanında anlaşılır olmadığı görülmektedir