Çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Asit baz örneği


ER NAS S., ÇEPNİ S., YILDIRIM N., ŞENEL ÇORUHLU T.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-17, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A lot of teaching technologies are used in educational activities. One of the these teaching tecnologies is worksheeds. The aim of this study is to reveal effect on student achievement of worksheed that prepared as suitable consructivist approach about acid and base subject. In thıs research, semi-experimental method was applied. To collect the data, achievement test, semi-structured interviews and observation were used. Sample is consist of 50 primary school 8 grade students in 2006–2007 academic year. Acid and base subject is selected as research subject. Sample is divided into two as experimental and control groups. One group was taught with using worksheed. The other group was taught with traditional insruction. Pre and post tests were applied to students. As a consequence of analysies, it is seen that experimental group are more achievement than control group. The research is finalized with a suggestion that worksheeds should have used for another subjects teaching to increasing achievement and interest of students.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde pek çok öğretim teknolojisi kullanılmaktadır. Bunlardan biri de çalışma yapraklarıdır. Bu çalışmada asit ve bazlar konusunda bütünleştirici yaklaşıma göre hazırlanan çalışma yaprağının öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yarı deneysel yöntem kapsamında yürütülen bu çalışmada veri toplama araçları olarak başarı testi, yarı yapılandırılmış mülakat ve yapılandırılmamış gözlem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2006–2007 eğitim öğretim yılında ilköğretim 8. sınıfta okuyan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencilerine araştırmacıların hazırlamış oldukları çalışma yaprakları kullanılarak ders anlatılırken, kontrol grubu öğrencilerine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Konu öncesinde ve sonrasında her iki gruba 20 sorudan oluşan geçerlik ve güvenirliği sağlanmış başarı testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışma yapraklarıyla öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin kontrol grubundaki öğrencilerine göre daha fazla başarılı oldukları belirlenmiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ilgisini çekmek ve öğrenci başarısını artırmak için farklı konuların işlenmesinde çalışma yapraklarının kullanılması gerektiği önerileri getirilmiştir.