Ergenlerin Benlik Algılarının Yordayıcıları Olarak:Akademik Öz-Yeterlik İnancı ve Akademik Başarı


ALTUN F. , YAZICI H.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, ss.145-156, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.145-156

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, akademik öz-yeterlik inancı, akademik başarı, yaş, cinsiyet ve
okulda yatılı olma değişkenlerinin, ergenlerin benlik algıları üzerindeki etkilerini incelemektir.
Çalışmada ayrıca ergenlerin benlik algılarının okul türü, sosyo-ekonomik düzey ve seçilen
akademik alana göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma grubu 382 (K=196,
E=186) ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Formu, Piers
Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği ve Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği ile elde edilmiştir.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda seçilen değişkenlerin ergenlerin benlik algılarının
%11’ini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca ergenlerin benlik algılarının sosyo-ekonomik gelir
düzeyine göre farklılık göstermediği buna karşılık okul türü ve seçilen alana göre anlamlı
düzeyde faklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür bulguları ışığında
tartışılmıştır.